Naziv
Hrvatska dijalektologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
86435
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Ponuditi studentima osnovna znanja o dijalektologiji općenito, a posebno o trima hrvatskim narječjima. Osposobiti studente za uočavanje osnovnih sličnosti i razlika među hrvatskim narječjima, dijalektima i govorima. Omogućiti razumijevanje književnih tekstova na dijalektu.
Sadržaj
 1. Predavanje: Uvodno predavanje. Upoznavanje s osnovnim pojmovima i s planom nastave.Seminar: Poslušat će se snimke govora s terena, po jedna čakavska, kajkavska i štokavska, govorit će se o sličnostima i razlikama.
 2. 2. O hrvatskoj dijalektologiji općenito. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 3. 3. Predavanje: UPITNO-ODNOSNA ZAMJENICA i nazivi narječja. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 4. 4. Predavanje: Samoglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 5. 5. Predavanje: Samoglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 6. 6. Predavanje: Samoglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju
 7. 7. Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju
 8. 8. Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 9. 9. Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 10. 10. Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 11. 11. Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 12. 12. Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 13. 13. Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora. Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.
 14. 14. Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora. Seminar: Analizirat sličnosti i različitosti hrvatskih govora.
 15. Predavanje: Završna provjera znanja.Seminar: Završna provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 2. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 3. objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu, interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
 4. identificirati i locirati područje istraživanja za rad na terenu u području dijalektologije te vrednovati i pohraniti istraživani materijal
 5. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 6. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 7. interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 8. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
Metode podučavanja
Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora, PP prezentacija, zvučnih zapisa i dr. animiranje studenata na istraživanje, proučavanje i zaključivanje od poznatog prema manje poznatom
Metode ocjenjivanja
Ispit se provodi pismeno, a u konačnoj ocjeni prosuđuje se aktivnost i uspjeh koji su studenti postigli na pismenim provjerama tijekom nastave i u fakultativnoj izradi seminarskoga rada. Provode se pismene provjere znanja, ankete, fakultativna je izrada seminarskog rada koja pokazuje stupanj usvojenosti gradiva i motiviranost za samostalan istraživački rad koji uključuje terensko istraživanje.

Obavezna literatura
 1. Menac-Mihalić, M. i Celinić, A., 2012.: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + DVD, Knjigra d.o.o., Zagreb; Brozović, D., 1997.: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156; Lisac, J., 2004.: Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lisac, J., 2009.: Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lončarić, M., 1996.: Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Barac-Grum, V., 1993.: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru, Dometi, Rijeka; Brozović, D., 1985.: Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, sv.1, Zagreb, 59-71; Brozović, D. 1960.: O strukturnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku, sv. 3, Novi Sad, str. 68-88; Brozović, D. 1970.: Dijalekatska slika hrvatskosrpskog jezičnog prostora, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 8, Zadar, str. 5-32; Brozović, D., Ivić, P., 1988.. Jezik, srpskohrvatski/ hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb; Ivšić, S. 1934.: Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, Zagreb; Junković, Z. 1972.: Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta, Rad JAZU, knj. 363, Zagreb (Poglavlje Kritika Ramovševe teze); Lukežić, I., 1998.: Štokavsko narječje, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, Zagreb, 117-135; Lukežić, I., Turk, M., 1998.: Govori otoka Krka, Livellus, Crikvenica; Lukežić, Iva – Zubčić, Sanja (2007) Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik), Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Rijeka; Menac-Mihalić, M.,1989.: Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, Zagreb, 81-109; Šimunović, Petar 2006. Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar; Težak, S. 1981.: Ozaljski govor, HDZ 5, Zagreb; Vranić, Silvana (2005) Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; Zečević, V. 1992.: Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu, Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta, Zagreb; Zečević, V., 2000.: Hrvatski dijalekti u kontaktu, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb; Zubčić, Sanja (2003) Akcent glagolskoga pridjeva radnoga u sjeverozapadnim čakavskim govorima, Čakavska rič, br. 1/2, str. 139–163; Zubčić, Sanja (2004) Akcent pridjeva u nekim sjeverozapadnim čakavskim govorima, Riječki filološki dani, knj. 5, str. 619–632

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar