Naziv
Antroponimija u matičnim knjigama
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
102106
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz hrvatske onomastike s posebnim obzirom na antroponomastiku i upoznati iz s poviješću vođenja matičnih knjiga, a na seminarima ih naučiti iz zapisa antroponimijskih i drugih podataka u matičnim knjigama iščitavati jezične i izvanjezične informacije te ih pripremiti za
samostalno istraživanje antroponimije zasvjedočene u matičnim knjigama.
Sadržaj
 1. Onomastika - povijest, podjela, osnovna onomastička terminologija.
 2. Povijest antroponomastičkih istraživanja u Hrvatskoj, podjela, antroponomastička terminologija, osnovne značajke pojedinih antroponomastičkih kategorija.
 3. Matične knjige - povijest vođenja matičnih knjiga, podjela, struktura zapisa u matičnim knjigama.
 4. Primjer raščlambe i tumačenje antroponimijskih i drugih podataka u matičnim knjigama.
 5. Izradba i način popunjavanja tablice za unos antroponimijskih i drugih podataka prikupljenih arhivskim istraživanjem.
 6. Priprema za arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama krštenih/rođenih.
 7. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama.
 8. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama.
 9. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama.
 10. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama.
 11. Raščlamba i tumačenje antroponimijskih podataka prikupljenih vlastitim arhivskim istraživanjem (1. dio).
 12. Raščlamba i tumačenje antroponimijskih podataka prikupljenih vlastitim arhivskim istraživanjem (2. dio).
 13. Raščlamba i tumačenje antroponimijskih podataka prikupljenih vlastitim arhivskim istraživanjem (3. dio).
 14. Upute za izradbu seminarskoga rada na osnovi prikupljene antroponimijske građe.
 15. Pismena provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne (antrop)onomastičke pojmove.
 2. Ovladati metodologijom arhivskoga istraživanja.
 3. Interpretirati građu prikupljenu vlastitim arhivskim istraživanjem.
 4. Procijeniti vlastite interese i kompetencije.
 5. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 6. Kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika.
Metode podučavanja
Predavačka metoda, induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, statistička metoda, komparativna metoda; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, uspješno obavljeno arhivsko istraživanje, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bertoša, Mislava. 2005. Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću. Zagreb: Profil international.
 2. Brozović Rončević, Dunja – Čilaš Šimpraga, Ankica. 2006. Tipovi vezanosti imena blizanaca. Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, 15–37.
 3. Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6, str. 41-62.
 4. Frančić, Anđela. 2011. Hrvatska imena. U: Povijest hrvatskoga jezika, 2. knj., 16. stoljeće. Zagreb: Croatica, 387–439.
 5. Frančić, Anđela. 2014. Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog. Zbornik Lovranšćine, knjiga 3, Lovran, 137–162.
Dopunska literatura
 1. Čilaš Šimpraga, Ankica i dr. 2018. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 2. Šimunović, Petar. 2009. Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar