Naziv
Hrvatska novolatinska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
6
Šifra
81421
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij studente upoznaje s osnovnim biobibliografskim podacima o najistaknutijim hrvatskim latinistima XV.-XIX. stoljeća, daje uvid u dinamiku žanrovskog inventara latinističke književnosti toga vremena i unapređuje njihovu vještinu prevođenja i interpretiranja novolatinskih tekstova.
Sadržaj
 1. Hrvatska novolatinska filologija u prošlosti i danas. Uvod u književnost hrvatskog latinizma. Protohumanizam.
 2. Žanrovski sustav i periodizacija.
 3. Humanizam i renesansa: epigram.
 4. Humanizam i renesansa: elegija.
 5. Humanizam i renesansa: ep.
 6. Humanizam i renesansa: lirika.
 7. Humanizam i renesansa: proza.
 8. Sedamnaesto stoljeće: proza.
 9. Sedamnaesto stoljeće: pjesništvo.
 10. Osamnaesto stoljeće: proza.
 11. Osamnaesto stoljeće: pjesništvo.
 12. Osamnaesto stoljeće: prijevodi.
 13. Devetnaesto stoljeće: književnost na Sjeveru.
 14. Devetnaesto stoljeće: književnost na Jugu.
 15. Dvadeseto stoljeće. Osvrt.

Ishodi učenja
 1. Definirati i opisati temeljne književne vrste hrvatske novolatinske književnosti
 2. Navesti i smjestiti u kulturno-povijesni kontekst najvažnije autore
 3. Prevesti i interpretirati relevantne tekstove hrvatskoga latinizma
 4. Čitati i transkribirati tekstove koji su sačuvani u rukopisima
 5. Objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti u nastavnom procesu, te prikazati njezine najvažnije predstavnike i djela
 6. Prepoznati i objasniti utjecaj antičkih književnih modela u hrvatskoj književnosti latinskog izraza te ukazati na njih u nastavnom procesu
 7. Voditi učenike do oblikovanja jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda latinskog teksta na hrvatski.
 8. Prilikom analize odabranih tekstova usmjeriti učeničko uočavanje, definiranje i tumačenje stilskih obilježja i njihove funkcije u cjelini teksta
 9. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u latinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, prijevodne vježbe, analiza i interpretacija tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Gortan, V. – Vratović, V., «Temeljne značajke hrvatskog latinizma», Hrvatski latinisti / Croatici auctores qui Latine scripserunt, sv. 1, Zora, Zagreb, 1969 (PSHK 2), 7-43.
 2. Novaković, D., «Hrvatska novolatinska književnost od 15. do 17. stoljeća», Ferluga Petronio, F. (ur.), Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata, Forum, Udine, 1999, 165-176.
 3. Knezović, P., «Hrvatski latinisti 18. i 19. stoljeća», Ferluga Petronio, F. (ur.), Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata, Forum, Udine, 1999, 177-189.
 4. Glavičić, B., «Hrvatski latinizam», u: Hercigonja, E. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 2: Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2000, 403-419.
 5. Novaković, D., «Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću», Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2003, 551-563.
 6. Vratović, V., «Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću», Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2003, 565-575.
 7. Martinović, I., «Latinski i latinisti u XIX. stoljeću», Bratulić, J. et al. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 4: Moderna hrvatska kultura (od preporoda do moderne), Školska knjiga, Zagreb, 2009, 285-303.
 8. Novaković, D., «Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma», u: M. Tomasović, Judita Marka Marulića – D. Novaković, Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma, Školska knjiga, Zagreb, 1994, 53-116.
 9. Lektira podijeljena na uvodnom satu
Dopunska literatura
 1. Stepanić, G., «Neo-Latin Literature–The Balkans (Croatia)», Kallendorf, C. (ur.), Brill's Encyclopedia of the Neo-Latin World: Micropaedia, Brill, Leiden–Boston, 2014, 1058-1061.
 2. Novaković, D., U krilu vile Latinke: Rasprave o hrvatskom humanizmu. Zagreb: Ex libris, 2015.
 3. Vratović, V. «Horacije u dubrovačkom pjesništvu 18. i 19. stoljeća (isječak iz povijesti hrvatskog latinizma)», Hrvatski latinizam i rimska književnost: studije, članci, ocjene, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1989, 63-154.
 4. Rezar., V., "De morte Christi Damjana Beneše", u: Beneša, D., De morte Christi, Zagreb: Ex libris, 2007.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 8. semestar