Naziv
Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
52515
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o općoj fonologiji te o fonetici, fonologiji i morfonologiji hrvatskoga standardnog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod. Uvod u opće te fonetiku, fonologiju i morfonologiju hrvatskoga jezika.
 2. Artikulacije. Odredbena obilježja ljudskoga jezika. Raščlanjivost ili artikuliranost.
 3. Morfonologija I. Uvod u morfonologiju. Tipologija glasovnih promjena.
 4. Morfonologija II. Hrvatske glasovne promjene I. Asimilacije. Ispadanja. Umetanja. Prijeglasi.
 5. Morfonologija III. Hrvatske glasovne promjene II. Palatalizacije. Sibilarizacije. Jotacije. Prijevoj.
 6. Fonetika I. Uvod u fonetiku. Fon. Alofon. Transkripcija. IPA.
 7. Fonetika II. Hrvatski fonovi. Transfonemizacija.
 8. Fonologija I. Alfabet. Fonem. Razlikovna obilježja. Strukturalistička. Generativna. Autosegmentalna.
 9. Fonologija II. Hrvatski fonemi I.
 10. Fonologija III. Hrvatski fonemi II. Kriteriji fonemskosti i suvremeni hrvatski jat.
 11. Slog I. Uvod u slog i slogovanje. Zvonkost. Stopa.
 12. Slog II. Hrvatski slogovni obrazac i podobrasci. Hrvatska fonotaktička ograničenja.
 13. Prozodija I. Uvod u prozodiju i naglasne sustave.
 14. Prozodija II. Osnove hrvatskoga naglasnog sustava i naglasnih tipova. Norma. Uzus. Izgledi.
 15. Zaključak. Sabiranje i zaokruživanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 2. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 3. preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku
 4. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike
 5. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Seminarske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Pismeno.

Obavezna literatura
 1. Badurina, Lada – Ivan Marković – Krešimir Mićanović. 2008. Hrvatski pravopis: §§ 1–67. Drugo izdanje. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Marković, Ivan. 2018. Hrvatska fonetika i fonologija. Skripta. http://omega.ffzg.hr/.
 3. Marković, Ivan. 2013, 2018. Hrvatska morfonologija. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Barić, Eugenija – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika. 1995; 2005. Hrvatska gramatika: 39–93 [Fonetika i fonologija]. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Brozović, Dalibor. 2006. Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Brozović, Dalibor. 2007. Fonologija hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus. [Ili: Babić et al. 2007: 159–257.]
 4. Chomsky, Noam – Morris Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: Harper & Row.
 5. Delaš, Helena. 2013. Hrvatska preskriptivna akcentologija. Zagreb: Pergamena.
 6. Garde, Paul. 1993 [1968]. Naglasak. Prev. D. Raguž. Zagreb: Školska knjiga.
 7. Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the international phonetic alphabet. 2007 [1999]. 8th printing. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Jakobson, Roman. 2008 [1990]. O jeziku. Prir. L. R. Waugh – M. Monville-Burston. Prev. D. Lalović. Zagreb: Disput.
 9. Jakobson, Roman – Morris Halle. 1988 [1956]. Fonologija i fonetika. U: Temelji jezika: 5–49. Prev. I. Martinčić. Zagreb: Globus.
 10. Jelaska, Zrinka. 2004. Fonološki opisi hrvatskoga jezika: Glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 11. Lass, Roger. 1984. Phonology: An introduction to basic concepts. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Mandić, David. 2005. Metrička fonologija. Suvremena lingvistika, Zagreb, 59–60: 81–101.
 13. Martinet, André. 1982 [1960]. Osnove opće lingvistike. Prev. A. Kovačec. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 14. Mihaljević, Milan. 1991. Generativna i leksička fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
 15. Muljačić, Žarko. 1972. Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika. Drugo izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 16. Odden, David. 2008 [2005]. Introducing phonology. 6th printing. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Silić, Josip. 1992. Status skupova št i žd u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika, Zagreb, 34: 262–280.
 18. Silić, Josip – Ivo Pranjković. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta: 11–33 [Fonologija]. Zagreb: Školska knjiga.
 19. Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Knjiga I–II. Zagreb: Matica hrvatska.
 20. Škarić, Ivo. 2006. Hrvatski govorili! Zagreb: Školska knjiga.
 21. Škarić, Ivo. 2009. Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus. [Ili: Babić et al. 2007: 15–157.]
 22. Težak, Stjepko. 2007. Morfonologija: Glasovne promjene u hrvatskome književnome jeziku. U: Babić et al. 2007: 259–276.
 23. Trask, Robert Lawrence. 1996. A dictionary of phonetics and phonology. London – New York: Routledge.
 24. Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Prev. B. Perak. Zagreb: Školska knjiga.
 25. Turk, Marija. 1992. Fonologija hrvatskoga jezika (raspodjela fonema). Rijeka – Varaždin: Izdavački centar Rijeka – Tiskara Varaždin.
 26. Vukušić, Stjepan – Ivan Zoričić – Marija Grasselli-Vukušić. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar