Naziv
Hrvatski standardni jezik - morfologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
52520
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o jezičnoj morfologiji i fleksiji hrvatskoga standardnog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u morfologiju I. Uvod u morfologiju. Pregled gradiva i literature.
 2. Uvod u morfologiju II. Riječ. Oblici riječi. Uvod u vrste riječi.
 3. Morfem i morf I. Morfem. Morf. Alomorf. Vrste morfova.
 4. Morfem i morf II. Rječogradni postupci I. Vrste morfova.
 5. Morfem i morf III. Rječogradni postupci II. Vrste morfova. Klitike.
 6. Fleksija i derivacija. Razlike fleksije i derivacije. Produktivnost i ograničenja produktivnosti.
 7. Morfološka tipologija i univerzalije. Hrvatska morfologija tipološki.
 8. Glagol I. Glagol. Glagolske kategorije.
 9. Glagol II. Hrvatske glagolske vrste. Valentnost.
 10. Imenica I. Imenica. Imeničke kategorije.
 11. Imenica II. Hrvatske imeničke vrste. Rod i spol.
 12. Pridjev. Pridjev. Pridjevske kategorije. Hrvatske pridjevske vrste.
 13. Zamjenica. Zamjenica. Služba i morfologija zamjenica. Vrste hrvatskih zamjenica.
 14. Broj. Broj. Morfologija brojeva i osnove sintagmatike hrvatskih brojeva.
 15. Zaključak. Sabiranje i zaokruživanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 2. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 3. preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku
 4. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike
 5. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Seminarske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Pismeno.

Obavezna literatura
 1. Barić, Eugenija – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika. 1995, 2005. Hrvatska gramatika: 95–284 [Morfologija]; 285–305 [Tvorba riječi – uvodni dio]. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Marković, Ivan. 2012, 2013, 2018. Uvod u jezičnu morfologiju: 1–315, 484–498 [Poglavlja 1–7, 13.3]. Zagreb: Disput.
 3. Silić, Josip – Ivo Pranjković. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta: 35–180 [Morfologija]. Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: 23–64 [Opći (teoretski) dio]. Velika hrvatska gramatika. Knjiga druga. Treće izdanje. Zagreb: HAZU – Nakladni zavod Globus.
 2. Babić, Stjepan – Dalibor Brozović – Milan Moguš – Slavko Pavešić – Ivo Škarić – Stjepko Težak. 1991. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: Nacrti za gramatiku: 453–741 [Oblici]. Zagreb: HAZU – Globus.
 3. Babić, Stjepan – Dalibor Brozović – Ivo Škarić – Stjepko Težak. 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: 277–581 [Morfologija]. Velika hrvatska gramatika. Knjiga prva. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 4. Babić, Zrinka. 1991. Generativni opis konjugacijskih oblika. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 5. Bauer, Laurie. 2003. Introducing linguistic morphology. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 6. Booij, Geert. 2007. The grammar of words: An introduction to morphology. Second edition. Oxford: Oxford University Press.
 7. Brozović, Dalibor. 1976–1977. O suvremenoj morfološkoj normi hrvatskoga jezičnog standarda i o morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće. Jezik, Zagreb, XXIV (1976–1977): 1–12; 41–49; 109–114. [Isto: 2006. Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda: 109–141. Zagreb: Školska knjiga.]
 8. Erdeljac, Vlasta. 2009. Mentalni leksikon: Modeli i činjenice. Zagreb: Ibis grafika.
 9. Haspelmath, Martin. 2002. Understandig morphology. London: Hodder Arnold – Hachette Livre.
 10. Katamba, Francis – John Stonham. 2006. Morphology. Second edition. Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan.
 11. Maretić, Tomo. 1963. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika: 139–298 [Oblici]; 299–303 [Tvorba riječi – uvodni dio]. Treće izdanje. Prir. M. Hraste i P. Roglić. Zagreb: Matica hrvatska.
 12. Martinet, André. 1982 [1980, 1960]. Osnove opće lingvistike. Prev. A. Kovačec. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 13. Mihaljević, Milan. 1991. Generativna i leksička fonologija: 79–107 [Leksička fonologija]. Zagreb: Školska knjiga.
 14. Raguž, Dragutin. 1997. Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska naklada.
 15. Silić, Josip. 1995. Morfologija hrvatskoga jezika: Udžbenik za 2. razred gimnazije. Zagreb: Školska knjiga.
 16. Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Knjiga I–II. Zagreb: Matica hrvatska.
 17. Težak, Stjepko – Stjepan Babić. 1992. Gramatika hrvatskoga jezika: Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Sedmo izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 18. Trask, Robert Lawrence. 1992. A dictionary of grammatical terms in linguistics. London – New York: Routledge.
 19. Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Prev. B. Perak. Zagreb: Školska knjiga.
 20. Napomena: Popis članaka na Omezi također je dio preporučene dopunske literature.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar