Naziv
Hrvatski standardni jezik - sintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52522
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Ovladavanje osnovama sintakse hrvatskoga standardnoga jezika.
Sadržaj
 1. Pojam i predmet sintakse
 2. Riječi kao sintaktičke jedinice
 3. Sintaktičke službe i značenja glagolskih oblika
 4. Imenski oblici. Sintaktičke službe i značenja padeža
 5. Sintaktičke službe pridjeva, zamjenica i brojeva
 6. Dimenzionalna i nedimenzionalna značenja prijedloga
 7. Vezna sredstva (konjunktori, subjunktori, konektori). Nesamostalne i samostalne čestice. Uzvici
 8. Spojevi riječi. Gramatičke veze među spojevima riječi. Funkcionalna svojstva spojeva riječi. Značenja spojeva riječi – Spojevi riječi po sastavu – Ustrojstvo spojeva riječi
 9. Rečenica i iskaz. Rečenice i iskazi po ustrojstvu. Gramatička svojstva rečenice
 10. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Predikat. Predikatne kategorije. Glagolski i imenski predikat
 11. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Subjekt. Gramatička svojstva subjekta
 12. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Objekt. Priložna oznaka
 13. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Atribut (sročni i nesročni). Apozicija
 14. Rečenice po sastavu
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Osvijestiti specifičnosti sintagmatskih i paradigmatskih odnosa u sintaksi.
 2. Osvijestiti značenja i funkcije suznačnih i samoznačnih riječi i njihovih oblika.
 3. Ovladati gramatičkim vezama među sastavnicama spojeva riječi.
 4. Opisati i definirati funkcionalnia svojstva spojeva riječi.
 5. Definirati i opisati odnos između sintagmema i sintagme.
 6. Definirati i opisati odnos između rečenice i iskaza.
 7. Opisati obavijesni ustroj iskaza.
 8. Definirati, opisati i analizirati gramatički ustroj rečenice.
 9. Služiti se obveznom i dopunskom literaturom.
 10. Moći izložiti dodijeljenu sintaktičku temu prema zadanim uputama.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje znanja, usmena provjera, ispit.

Obavezna literatura
 1. Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Globus i HAZU, Zagreb, 1986, 1991.
 2. Josip Silić i Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005, 2007.
 3. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar, Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga druga, Sintaksa jednostavne rečenice, Zagreb: Disput, 2017.
 4. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar, Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga prva, Imenska sintagma i sintaksa padeža, Zagreb: Disput, 2014.
Dopunska literatura
 1. Eugenija Barić i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 2. Ivo Pranjković: Hrvatska skladnja, Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993, 2002.
 3. Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja, Sintaktičke rasprave, Zagreb, 2001.
 4. Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.
 5. Ivo Pranjković: Gramatika u riječima i riječi u gramatici, Zagreb: Matica hrvatska, 2016.
 6. Ivo Pranjković: Gramatička značenja, Zagreb: Matica hrvatska, 2013.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar