Naziv
Hrvatsko-mađarske književne veze
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
3
Šifra
131813
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar