Naziv
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
124288
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Poboljšati kompetenciju u hrvatskome standardnom jeziku
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi standardologije
 2. Osnove hrvatske normativne gramatike
 3. Osnove hrvatskog pravopisa
 4. Principi pravilnog pisanja i izražavanja na hrvatskom jeziku
 5. Analiza pojedinih specifičnih problema hrvatskoga standardnog jezika na izabranim tekstovima
 6. Odnos stilski obilježenih i neobilježenih leksema
 7. Odnos prema posuđenicama i internacionalizmima
 8. Slaganje glagolskih vremena i njihova stilska obojenost
 9. Red riječi u rečenici
 10. Razvoj izvornogovorničke kompetencije
 11. Pragmatički signali za odabir primjerenih pravogovornih normi
 12. Leksičke norme hrvatskog standardnog jezika u pojedinim prijevodnm situacijama
 13. Kritička analiza „jezičnih savjetnika" za hrvatski jezik, izdanih posljednjih desetak godina
 14. Sinteza, rekapitulacija
 15. Sinteza, rekapitulacija

Ishodi učenja
 1. Suvereno ovladati hrvatskim pravopisom
 2. Razumjeti razliku između standardnog i nestandardnog jezika
 3. Razumjeti pragmatičnu primjenu standarda i nestandarda
 4. Suvereno ovladati stilističkim osobitostima hrvatskoga u kontrastu s njemačkim
 5. Svladati jezične osobitosti hrvatskoga s obzirom na tekstne vrste
Metode podučavanja
seminarska diskusija
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barić, E. i dr.(1995): Hrvatska gramatika, Zagreb;
 2. Hrvatski jezični savjetnik, (1999), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
 3. Silić, J./ Pranjković, I. (2006): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Kovačević, M./Badurina, L. (2001): Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka
 2. Samardžija, M. (1999): Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij