Naziv
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
160827
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Omogućiti studentima stjecanje znanja iz područja stilistike, normativne gramatike, pravopisa, pragmalingvistike, semantike. Doprinijeti razvoju njihove komunikacijske kompetencije u hrvatskom jeziku te usvajanju načela primjenjivih u komunikaciji na drugim jezicima.
Sadržaj
 1. Veza pisanja i čitanja, odnos općeg (standardnog) jezika i funkcionalnih stilova
 2. Prostor i vrijeme u jeziku, sinkronija i dijakronija
 3. Sociolingvistika i stratifikacija jezika
 4. Hrvatski jezik. Standarizacija i restandarizacija
 5. Norme i normiranje – normativni priručnici
 6. Intelektualni/akademski leksik: opći leksik, stručni leksik, opći stručni leksik
 7. Idiomatika i frazeologija u prevođenju: prevođenje idiomatskih izraza/frazeoloških jedinica
 8. Funkcionalni stilovi u prevođenju: korištenje pouzdanih izvora, konzultiranje stručnjaka
 9. Funkcionalni stilovi – akademski stil - pisanje biografije i motivacijskog pisma prema uputama
 10. Funkcionalni stilovi – administrativni stil i primjeri iz administrativnog stila, tipične pogreške
 11. Administrativni stil u prevođenju s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski
 12. Funkcionalni stilovi – znanstveni stil i primjeri (čitanje i sažimanje)
 13. Znanstveni stil u prevođenju s hrvatskog na engleski i engleskog na hrvatski
 14. Funkcionalni stilovi – književnoumjetnički stil u prevođenju
 15. Funkcionalni stilovi - novinarski stil u prevođenju

Ishodi učenja
 1. studenti će znati procijeniti kvalitetu i korisnost normativnih priručnika
 2. studenti će osvijestiti i unaprijediti vlastitu jezičnu kompetenciju na hrvatskom jeziku
 3. studenti će znati prepoznati funkcionalne stilove i služiti se jezičnim sredstvima tipičnima za svaki stil
 4. studenti će znati koristiti pouzdane izvore i odabirati prikladna prijevodna rješenja u prevođenju tekstova pisanih različitim funkcionalnim stilovima na hrvatskome i engleskome jeziku
Metode podučavanja
frontalna metoda, metoda seminarskog rada, pisanih radova studenata i javnih izlaganja
Metode ocjenjivanja
kontinuirano, tijekom semestra; povremeni kolokviji i drugi pismeni radovi

Obavezna literatura
 1. Babić, S.-Finka, B.-Moguš, M. (1996) Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Hrvatski pravopis (2007) Badurina, L., Marković, I., Mićanović, K. Zagreb: Matica hrvatska.
 3. Barić, E. – Lončarić, M. – Malić, D. – Pavešić, S. – Peti, M. – Zečević, M. – Znika, M. (1995) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Silić, J. i Pranjković, I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb:Školska knjiga.
 5. Kovačević, M.-Badurina, L. (2001) Raslojavanje jezične stvarnosti. Rijeka: Izdavački centar.
 6. Silić, J. (2006) Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Hrvatski jezični savjetnik. ur. Hudeček, L.-Mihaljević, M.-Vukojević, L. (1999). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje-Pergamena-Školske novine.
 2. Hrvatski jezik u XX. stoljeću (2006) ur. Hekman, J. Zagreb: Matica hrvatska.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij