Naziv
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 5
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
198890
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti komunikacijsku kompetenciju na portugalskom jeziku. Opisati lingvistička obilježja i komunikacijske ciljeve različitih tekstnih vrsta.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Tekst i tekstualnost; kriteriji tekstualnosti.
 3. Kohezija; kohezivna sredstva.
 4. Kohezija; kohezivna sredstva.
 5. Koherentnost.
 6. Klasifikacije teksta.
 7. Provjera znanja.
 8. Analiza odabranog teksta.
 9. Analiza odabranog teksta.
 10. Analiza odabranog teksta.
 11. Analiza odabranog teksta.
 12. Analiza odabranog teksta.
 13. Analiza odabranog teksta.
 14. Analiza odabranog teksta.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Producirati složene tekstove na portugalskom jeziku.
 2. Ispravno koristiti složenije jezične strukture portugalskog jezika.
 3. Čitati, analizirati i sažeti autentične tekstove na portugalskom jeziku.
 4. Prepoznati i objasniti strukturu te komunikacijsku funkciju različitih tekstnih vrsta.
 5. Prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 6. Protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova.
 7. Usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika.
Metode podučavanja
Analiza autentičnih tekstova, usmene i pismene strukturalne vježbe, prijevod izoliranih rečenica i tekstnih fragmenata.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pisani radovi, usmena i pismena provjera znanja.

Obavezna literatura
 1. MATEUS, M. H., A. M. BRITO, I. DUARTE & I. H. FARIA (2003). Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa, Caminho.
 2. DUARTE, Inês (2000), Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta,
 3. RAPOSO, Eduardo et al. (orgs) (2013). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
 4. ADAM, Jean-Michel (2008) A lingüística textual: introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: Cortez.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar