Naziv
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
198891
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje komunikacijske kompetencije na portugalskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Parametri komunikacijske situacije.
 3. Klasifikacija govornih činova; indirektni govorni činovi.
 4. Analiza govornih činova u portugalskom jeziku.
 5. Analiza govornih činova u portugalskom jeziku.
 6. Presupozicije i implikature.
 7. Provjera znanja.
 8. Strategije lingvističke ljubaznosti u portugalskom.
 9. Strategije lingvističke ljubaznosti u portugalskom.
 10. Analiza odabranog teksta.
 11. Analiza odabranog teksta.
 12. Analiza odabranog teksta.
 13. Analiza odabranog teksta.
 14. Analiza odabranog teksta.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Producirati složenije usmene i pisane tekstove na portugalskom jeziku.
 2. Ispravno koristiti složenije jezične strukture u portugalskom jeziku.
 3. Prepoznati i koristiti diskursne strategije u različitim vidovima komunikacije na portugalskom jeziku.
 4. Identificirati govorne činove u tekstovima na portugalskom jeziku.
 5. Čitati, tumačiti i sažimati složenije tekstove.
 6. Prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 7. Protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova.
 8. Usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika.
Metode podučavanja
Analiza autentičnih tekstova; pismene i usmene strukturalne vježbe; prijevod izoliranih rečenica i tekstnih fragmenata.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje; pisani radovi; usmene i pismene provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. GOUVEIA, Carlos (1996). “Pragmática” in Faria, Isabel Hub, Emília Pedro, Inês Duarte e Carlos A. M. Gouveia, (orgs.), Introdução à Linguística Geral e Portuguesa, Lisboa: Caminho, Série Linguística, pp. 383-419
 2. MATEUS, M. H., A. M. BRITO, I. DUARTE & I. H. FARIA (2003). Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa, Caminho.
 3. RAPOSO, Eduardo et al. (orgs) (2013). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
 4. DUARTE, Inês (2000), Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta,
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar