Naziv
Publicistički i medijski diskurz
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
198892
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
45

Cilj
Upoznavanje studenata s pojmom diskurza i njegovim najbitnijim teoretičarima 20. i 21. st. (Teun van Dijk, Ruth Wodak, Norman Fairclough). Rekonstruiranje metodologije analize diskurza i kritičke analize diskurza te njihovih alata. Korištenje stilističke analize kao jedne od disciplina koje pomažu teoriji diskurza. Rad na publicističkim i medijskim tekstovima. Uočavanje obilježja publicističko-novinarskoga stila na primjerima iz hrvatskih televizijskih emisija, tiskanih izdanja novina, novih medija. Uključivanje retoričke analize u proučavanje političkih govora i reklama. Upoznavanje s argumentacijskom strukturom i argumentacijskim pogreškama.
Sadržaj
 1. Diskurz – objašnjenje pojma, pristupi različitih teoretičara, razlika među pojmovima mediji i publicistika.
 2. Metodološki pristup analize diskurza i kritičke analize diskurza. Analiziranje medijskih i publicističkih tekstova na primjerima iz hrvatskih dnevnih, tjednih novinskih izdanja te mjesečnika.
 3. Publicistika kao funkcionalni stil hrvatskoga jezika. Uočavanja stilskih i jezičnih odrednica publicističkoga stila
 4. Retorički pristup medijskome i publicističkom diskurzu. Postupci uvjeravanja i argumentacija kojom se koriste mediji. Pojam moći i zašto ga povezujemo s medijima.
 5. Jezik novina. Kako nastaje članak, kako se stvaraju naslovi. Što je etičko izvještavanje u medijima. Novinska vijest. Kako izgleda i usporedba različitih načina prikazivanja istog događaja.
 6. Politika naslovnica. Odnos slike i naslova. Vizualna retorika i semiotika. Kako i zašto se smještaju tekst i slika na određena mjesta u novinama.
 7. Internetski portali. Struktura i obilježja internetskih portala. Multimedijski diskurz: video- i foto-materijal u odnosu na pisanu riječ, forum kao prostor demokracije/ netolerancije.
 8. Spektakl, žutilo, trač. Proizvodnja spektakla, što sve može postati vijest, jezična obrada trača, celebrity kultura
 9. Reklamni diskurz. Figurativnost, beletrizacija, retorika uvjeravanja i zavođenja.
 10. Politički diskurz. Kampanje, izbori, slogani, priopćenja za javnost, plakati.
 11. Jezik sportskih novinara. Frazemi, emocionalno obojen govor, hiperbolizacija, figurativnost.
 12. Retorika u elektronskim medijima i na društvenim mrežama. Nova komunikacijska pravila, osiromašenje ili ekonomizacija jezika, novi oblici pismenosti.
 13. Cosmopolitika. Konstrukcija rodnih identiteta u ženskim časopisima i drugim medijima.
 14. Posjet uredničkoj redakciji portala koji se bave sportskim izvještavanjem, dnevnim vijestima te tzv. feelgood vijestima.
 15. /

Ishodi učenja
 1. Interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 2. Primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji.
 3. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika.
 4. Analizirati, razlikovati, raščlaniti te kritički prosuđivati vrste tekstova pisane i usmene književnosti različite namjene.
Metode podučavanja
- predavanja, seminari, radionice
- samostalni zadaci
- multimedija i mreža
- mentorski rad
Metode ocjenjivanja
- redovito pohađanje nastave
- zadaće
- pisani seminarski rad
- kolokviji
- usmena izlaganja

Obavezna literatura
 1. Van Dijk, Teun A. 2011. Discourse studies: a multidisciplinary introduction. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 2. Silić, Josip. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.
 3. Reah, Danuta. 1998. The Language of Newspapers. London; New York: Routledge
 4. Škiljan, Dubravko. 2000. Javni jezik – pristup lingvistici javne komunikacije. Zagreb: Izdanja Antibarbarus.
Dopunska literatura
 1. Austin, J.L. 2014. Kako djelovati riječima. Zagreb: Disput.
 2. Bourdieu, Pierre. 1992. Što znači govoriti: ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb: Naprijed.
 3. Fairclough, Norman. 2010. Critical discourse analysis: the critical study of language. Harlow: Longman.
 4. Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London; New York: Longman.
 5. Jezik i mediji – jedan jezik: više svjetova: zbornik. 2006. Ur: Jagoda Granić. Zagreb; Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 6. Katnić-Bakaršić, Marina. 2006. Stilističke skice. Sarajevo: Connectum.
 7. Kišiček, Gabrijela; Stanković, Davor. 2014. Retorika i društvo. Zagreb: Naklada Slap.
 8. Kress, Gunther; Van Leeuwen, Theo. 1996. Reading Images. London; New York: Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar