Naziv
O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
198943
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je predstaviti studentima keramičku baštinu rimskog doba s poznatih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj u kontekstu rimskodobne prehrane. Studenti će upoznati tipologiju keramičkih nalaza, tehnike njihove izrade te metodologiju obrade rimskodobne keramike. U prezentirani materijal uključit će se i podvodni nalazi pronađeni u kontekstu antičkih brodoloma na istočnoj obali Jadrana.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Gospodarstvo antičke Hrvatske u svjetlu prehrane
 3. Rimska kuhinja
 4. Banketi i gozbe u rimsko doba
 5. Barovi i gostionice u Pompejima
 6. Metodologija obrade keramičkih nalaza; tehnologija proizvodnje
 7. Tipološko-kronološka klasifikacija rimske keramičke građe
 8. Rimske keramičarske radionice na području Hrvatske
 9. Prehrana rimskog vojnika – keramički nalazi na vojnim lokalitetima
 10. Tragovi vinarstva i uljarstva - skladišno-transportna keramika i njezin sadržaj
 11. Navike za stolom. Stolno posuđe 1 (terra sigillata)
 12. Navike za stolom. Stolno posuđe 2 (keramika tankih stijenki)
 13. Svakodnevno kuhanje - kuhinjska keramika
 14. Otpad u antici
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 3. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 4. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
Metode podučavanja
Predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London 1997.
 2. A. Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Zagreb 1999.
 3. I. Borzić, I. Jadrić, Opskrba hranom u rimskom legijskom logoru u Burnumu – analiza amfora, u: M. Sanader, A. Rendić-Miočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja, Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a Funerary Context, Zagreb 2013, 523-535.
Dopunska literatura