Naziv
Akademsko izražavanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
4
Šifra
36855
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osvijestiti kompetenciju izvornih govornika i na tekstovima naučiti uočavati pragmatične signale za odabir primjerenih pravopisnih i pravogovornih te sintaktičkih i leksičkih normi suvremenoga hrvatskoga jezika u situacijama uvjetovanim akademskim ili stručnim potrebama.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Hrvatski jezik. Hrvatski standardni jezik
 3. Javni jezik. Odgovornost u javnome jeziku.
 4. Funkcionalni stilovi standardnoga jezika
 5. Znanstveni funkcionalni stil. Upute za pisanje biobliografije
 6. Akademski vokabular. Govoreno i pisano
 7. Prikaz znanstvenopopularne knjige prema uputama
 8. Pisanje životopisa. Vježba kritičkoga čitanja i pisanja
 9. Pisanje motivacijskog pisma.
 10. Govorna vježba: javno izlaganje
 11. Govorna vježba: javno izlaganje
 12. Revizija prikaza znanstvenopopularne knjige
 13. Otvorene teme
 14. Otvorene teme
 15. Završno ocjenjivanje

Ishodi učenja
 1. Studenti će razumjeti i poznavati zakonitosti hrvatskoga standardnoga jezika i njegova akademskog stila.
 2. Studenti će uvježbati segmente pismenog i usmenog sporazumijevanja akademskim stilom.
 3. Studenti će naučiti kritički čitati i vrednovati akademske tekstove različitih vrsta.
 4. Studenti će moći primijeniti stečena znanja o oblikovanju teksta na vlastitim životopisima i motivacijskim pismima.
Metode podučavanja
predavanja, seminari, pismeni radovi, revizije pismenih radova i usmene prezentacije
Metode ocjenjivanja
kontinuirano tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Eugenija Barić i dr., Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1995. (ili koje drugo izdanje)
 2. Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine, Zagreb 1999.
 3. Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb 2006.
Dopunska literatura
 1. Anđela Frančić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnome jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005.
 2. Marina Kovačević, Lada Badurina, Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar