Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
3
Šifra
52334
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Učenje staroirske gramatike i upoznavanje sa staroirskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Pregled povijesti staroirskoga.
 2. Staroirska fonologija i pismo.
 3. Konsonantske mutacije.
 4. Član. O-deklinacija i A-deklinacija. Indikativ prezenta.
 5. Ostale vokalske deklinacije. Deponentni glagoli.
 6. Konsonantske deklinacije. Brojevi. Imperfekt.
 7. Futur i kondicional. Nepravilnosti u deklinaciji.
 8. Infigirane zamjenice klase A
 9. Relativne rečenice.
 10. Konjunktiv prezenta i preterita.
 11. Posvojne zamjenice. Kopula.
 12. Supstantivni glagol i "continuous" konstrukcija.
 13. Pokazne zamjenice i fokalizacija.
 14. Pasiv.
 15. Preterit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći deklinirati pravilne staroirske imenice
 2. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole u prezentu i imperfektu
 3. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o povijesti staroirskoga
 4. Studenti će moći prevoditi jednostavne rečenice sa staroirskoga
Metode podučavanja
Predstavljanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Prevođenje lakših rečenica za vježbu.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov).
Dopunska literatura
 1. E. G. Quin. Old Irish Workbook. DIAS, Dublin 1960.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 18. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 19. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar