Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
2
Šifra
52310
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ovladavanje gramatičkim strukturama i razumijevanjem tekstova jednog tipološki zanimljivog, indoeuropeistički važnog i kulturno fascinantnog jezika.
Sadržaj
 1. Pasiv prezenta i imperfekta.
 2. Sufigirane zamjenice, zamjenički prijedlozi, posvojne zamjenice.
 3. Klasa B objektnih pokazatelja; futur i kondicional.
 4. Konjunktiv prezenta; konjunktiv prošli.
 5. Brojevi i pridjevi.
 6. Preteritna osnova; s-preterit.
 7. t-preterit i preterit s duljenjem.
 8. Reduplicirani preterit i perfekt.
 9. Osnova pasivnog preterita.
 10. Nepravilni glagoli.
 11. Odnosne rečenice.
 12. Čitanje priče "Cumachtae mná" I.
 13. Čitanje priče "Cumachtae mná" II.
 14. Čitanje priče "Loinges mac n-Uislenn" I.
 15. Čitanje priče "Loinges mac n-Uislenn" II.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći deklinirati sve staroirske imenice
 2. Studenti će moći prevoditi jednostavne staroirske tekstove
 3. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole
 4. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o mjestu staroirskoga među indoeuropskim jezicima.
Metode podučavanja
Predstavljanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Prevođenje rečenica i lakših tekstova.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij za potpis.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 18. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 27. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar