Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
2
Šifra
52310
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ovladavanje gramatičkim strukturama i razumijevanjem tekstova jednog tipološki zanimljivog, indoeuropeistički važnog i kulturno fascinantnog jezika.
Sadržaj
 1. Pasiv prezenta i imperfekta.
 2. Sufigirane zamjenice, zamjenički prijedlozi, posvojne zamjenice.
 3. Klasa B objektnih pokazatelja; futur i kondicional.
 4. Konjunktiv prezenta; konjunktiv prošli.
 5. Brojevi i pridjevi.
 6. Preteritna osnova; s-preterit.
 7. t-preterit i preterit s duljenjem.
 8. Reduplicirani preterit i perfekt.
 9. Osnova pasivnog preterita.
 10. Nepravilni glagoli.
 11. Odnosne rečenice.
 12. Čitanje priče "Cumachtae mná" I.
 13. Čitanje priče "Cumachtae mná" II.
 14. Čitanje priče "Loinges mac n-Uislenn" I.
 15. Čitanje priče "Loinges mac n-Uislenn" II.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći deklinirati sve staroirske imenice
 2. Studenti će moći prevoditi jednostavne staroirske tekstove
 3. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole
 4. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o mjestu staroirskoga među indoeuropskim jezicima.
Metode podučavanja
Predstavljanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Prevođenje rečenica i lakših tekstova.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij za potpis.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar