Naziv
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
37159
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s povijesti latinskoga jezika, učenje osnova povijesne fonologije latinskoga. Čitanje tekstova i filološki pristup tekstu. Na kolegiju se svake godine čita i tumači druga Plautova komedija.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Uvod u Plauta. Rimska komedija. Osnovni indoeuropeistički pojmovi.
 3. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Uvod u povijesnu fonologiju latinskog.
 4. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi I.
 5. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi II.
 6. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi vježba.
 7. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Frikativi i laringali.
 8. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Sonanti.
 9. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vježba.
 10. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Kolokvij.
 11. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali I.
 12. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali II.
 13. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali vježba.
 14. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Diftonzi.
 15. Zaključak: osobitosti Plautova jezika.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prevoditi jednostavnije primjere iz Plautovih komedija.
 2. Studenti će moći nabrojiti glavna obilježja Plautova jezika i stila.
 3. Studenti će moći nabrojiti glavne glasovne promjene kojima se latinski razvio iz indoeuropskog prajezika.
 4. Studenti će moći objasniti kako su se izvodile Plautove komedije.
 5. Studenti će moći objasniti osnovne metode filološke kritike starih tekstova.
 6. deklinirati i konjugirati pravilne imenice i glagole na barem tri stara indoeuropska jezika
 7. prevoditi jednostavne rečenice s barem tri stara indoeuropska jezika
Metode podučavanja
Predavanja. Čitanje i analiza Plautova teksta.
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997. 2 izd. 2010.
Dopunska literatura
 1. Plaut. Stiho (prijevod i komentar Ranko Matasović), Zagreb, Latina et Graeca 2021. (u tisku).

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar