Naziv
Izgovor i pravopis španjolskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
20
Šifra
36704
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati i usvojiti principe španjolske fonetike, ortoepije i ortografije, uvježbati fonetsku građu i ortografiju te razviti jezičnu i komunikacijsku kompetenciju.
Sadržaj
 1. 1. tjedan – uvod u terminologiju – španjolska abeceda
 2. 2. tjedan – abeceda – ortografija slova
 3. 3. tjedan – ortografija slova – digrafi
 4. 4. tjedan – pravila o naglašavanju riječi (palabras agudas, llanas y esdrújulas) - vježba, diktat
 5. 5. tjedan – grafičko naglašavanje riječi – naglašavanje jednosložnih riječi (la tilde diacrítica)
 6. 6. tjedan – grafičko naglašavanje diftonga i hijata
 7. 7. tjedan – grafičko naglašavanje triftonga
 8. 8. tjedan – uvježbavanje i diktat
 9. 9. tjedan – provjera znanja
 10. 10. tjedan – podjela riječi na slogove
 11. 11. tjedan – naglašavanje složenica, latinizama i riječi stranog podrijetla
 12. 12. tjedan – veliko slovo
 13. 13. tjedan – interpunkcija
 14. 14. tjedan – intonacija – uvježbavanje
 15. 15. tjedan – pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
 2. Uvježbavši fonetsku građu i ortografiju razvit će jezičnu i komunikacijsku kompetenciju.
 3. Student će analizirati terminologiju i fonološke strukture u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 4. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
Metode podučavanja
Predavanje, vježbe, samostalan rad i rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi; tjedni domaći zadaci; periodične provjere znanja pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Sanchez, A.., Matilla, J.A. :Manual práctico de corrección fonética del espa?ol, SGEL, Madrid, 2001.
 2. RAE: Ortografía de la lengua espanola. Madrid, Ed. Espasa, 2000
 3. Gómez Torrego, L. : Gramática didáctica del espanol. Madrid: SM, 2002 (poglavlje o fonologiji i fonetici i o ortografiji)
Dopunska literatura
 1. Quilis,A., Fernández,J.A.: Curso de fonética y fonología espanolas, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003
 2. Navarro Tomas, T. : Manual de pronunciación espanola. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992
 3. Nuno Alvarez, M.P. / Franco Rodríguez, J.R.: Ejercicios de fonética. Madrid: Ed. Anaya ELE, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar