Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
5
Šifra
117570
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje usmenog i pisemeng izražavanja, razumijevanja teksta.
Poznavanje aktualnih događanja u Mađarskoj i Hrvatskoj, razumijevanje autentičnih tekstova, televizijskih i radijskih programa.
Razvijanje pismenih kompetencija putem samostalnog oblikovanja tekstova različitih stilova.
Razvijanje čitalačkih kompetencija putem samostalne obrade kraćih književnih djela.
Sadržaj
 1. Svakodnevne pustolovine Smalltalk: poziv na ples. Kako provodite dan? Unutarnji sat. Dosadno mi je, što da radim? Dnevni raspored slavnih umjetnika. Gramatika: uporaba glagola 'hadd'.
 2. Upotreba prvog lica množine u pisanom jeziku Ustaljene sveze riječi. Uzvratiti pitanjem.
 3. Vrijeme promijena. Je li uistinu prije sve bilo bolje? Od 60-ih do promjene sistema. Mađarska povijest 20. stoljeća. Supkulture i Kadarovo doba. Referati
 4. Promjene u Mađarskoj u 20. stoljeću Gramatika: tvorba glagolskih imenica sufiksom -ás/-és. Nijansiranje stupnjevanja. Jezična sredstva za održavanje komunikacije. Obilježja opisno-analitičkih tekstova. Ponavljanje
 5. Što je potrebno za karijeru? Posloprimci 21. stoljeća. Što pokazuje životopis? Prijava za posao. Karijere slavnih Mađara. Gramatika: Funkcije imperativa (1.) Tvorba imenica sufiksom -ság/-ség. Referati
 6. Jezična sredstva za izaržavanje mišljenja. Stilovi pisanog jezika: jezik administracije i znanosti Referati
 7. 1. kolokvij
 8. Sami ne možemo Nadmetanje ili suradnja? Jedan oblik suradnje: projekt. Vrijeme i/je novac Koliko je važno biti točan u različitim kulturama.
 9. Nadmetanje i suradnja u različitim kulturama. Gramatika: funkcije sufiksa -hat/-het Promjena koda. Neka obilježja govornog jezika. Referati
 10. 'Siesta' na radnom mjestu i u školi. Lijenost i tehnički napredak. Ne raditi ništa i siseta u različitim kulturama. Gramatika: funkcije kondicionala (ponavljanje) Infinitiv (ponavljanje) Kohezija u opisnim tekstovima.
 11. Mobilnost. Iskustva na inozemnim sveučilištima i radnim mjestima. Kulturne razlike u poslovnom svijetu. Odseljavanje, doseljavanje. Mobilnost u Europskoj Uniji. Referati
 12. Poslovni bonton u Mađarskoj i drugim zemljama. Iseljenički valovi. Slavni mađarski emigranti. Postpozicije sa značenjem vremenske oznake. Argumentiranje i iskazivanje mišljenja. Referati
 13. Povijest Europske Unije, njezine članice, organizacijska struktura i djelatnosti. Ponavljanje
 14. 2. kolokvij
 15. Analiza rezultata kolokvija. Ponavljanje. Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Moći razumjeti informacije i misli koje se tiču najrazličitije tematike, a prenose ih duži, autentični govori, predavanja i programi.
 2. U govoru moći spontano, fluentno i precizno izraziti vlastito mišljenje.
 3. Moći učnikovito i prilagodljivo koristiti jezik u društvene i stručne svrhe.
 4. Razumjeti različite informacije i prepoznati stilske karakterstike koje prenose duži i složeniji književni i drugi tekstovi koji potječu iz autentičnih izvora (novine, časopisi, pravilnici, službena pisma, izvještaji i sl.).
 5. Uobličiti dobro strukturiran tekst složenije tematike, izražavajući svoje stavove primjerenim stilom u pismu, eseju ili izvješću.
 6. Moći posredovati mađarski tekst zahtjevnijeg vokabulara i apstraktne tematike na ciljnom jeziku ili usmeno sažeti njegov sadržaj na ciljnom jeziku odgovarajućim jezičnim alatima.
Metode podučavanja
Kombinacija različitih metoda poučavanja u cilju postizanja postavljenih ishoda i razvijanja što boljih kompetencija:
komunikacijska metoda
projektna nastava
upotreba audiovizualnih elemenata
samostalan rad (prezentacija)
Primjena različitih oblika rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.
Uvijeti za izlazak na pismeni ispit: redovito praćanje nastave, aktivnost na nastavi, redovito pisanje zadaća, 1 prezentacija, 2 položena kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia-Pelcz Katalin: Magyar-OK B2+ Magyar nyelvkönyv és munkafüzet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2019.
 2. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 1. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 3. Hlavacska Edit – Hoffmann István – Laczkó Tibor – Maticsák Sándor: Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak.Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.
Dopunska literatura
 1. M. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2006.
 2. Durst Péter: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani feladatok haladóknak. JATE Press, Szeged, 2001.
 3. Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. Korona, Budapest, 1995.
 4. Szívvel-lélekkel/ Dušom i srcem. Magyar-horvát szomatikus szólástár. Zagreb, 2017.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar