Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
5
Šifra
117571
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razumijevanje dužih izgovorenih tekstova o apstraktnim ili složenim temama koje ne spadaju u uže područje struke. Poznavanje brojnih izraza govornog jezika i idioma, prepoznavanje različitih jezičnih registara (specifičan rječnik struke, sporta).
Spontano i fluidno izražavanje bez ikakvog napora. Dobra upotreba poznatog vokalbulara što omogućava opisno popunjavanje mogućih nedostataka u lekstiku.
Pisanje jasnih i dobro strukturiranih tekstova o složenim temama, uz isticanje bitnih i važnih pitanja, izražavanje vlastitih gledišta i argumentiranje pomoću vlastitih primjera.
Sadržaj
 1. Obrazovanje u Europi i svijetu Različiti obrazovni modeli Poznata mađarska sveučilišta
 2. Religije Stara mađarska religija Crkva
 3. Civilna društva Civini pokreti Volonterski rad Studentska prezentacija
 4. Ljudska prava Žene i muškarci Jednakost Studentska prezentacija
 5. Manjine Nacionalne manjine u Mađarskoj i Hrvatskoj Mađari u Hrvatskoj Hrvati u Mađarskoj Studentska prezentacija
 6. Poremećaju ovisnosti i njihovo liječenje Ovisnosti Studentska prezentacija
 7. Mobilnost i integracija u mađarskom i hrvatskom društvu 1. kolokvij
 8. Stambena situacija Beskućništvo Studentska prezentacija
 9. Potrošačko društvo Kupovina na kredit Shopping turizam Studentska prezentacija
 10. Uslužne djelatnosti Kvaliteta u uslužnim djelatnostima Primjedbe na kvalitetu Naknada štete
 11. Elektroničke usluge Online narudžba Studentska prezentacija
 12. Javne zbirke: muzeji, knjižnice, arhivi Digitalizacija Pokroviteljstvo Muzej mađarskog jezika
 13. Znanost i istraživanje u službi zdravlja Genetika Eutanazija Alternativni pravci u medicini
 14. Aktualnosti iz javnog života, gospodarstva, politike i umjetnosti 2. kolokvij
 15. Analiza rezultata kolokvija Ponavljanje Pripreme za pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Može sažeti duže i zahtjevnije tekstove.
 2. Može razumjeti autentičan govorni jezik, bržeg tempa, u cijelosti i detaljima.
 3. Može tečno, točno i nijansirano izraziti svoje misli u odgovarajućem stilu.
 4. Sposoban je razumjeti točne informacije i razlikovati tekstove svih funkcionalnih stilova, uključujući i tekstove apstraktnije tematike i složenije strukture.
 5. Sposoban je napisanti različite vrste jasnog, dobro strukturiranog teksta primjerenih stilskih karakteristika raznovrsne tamatike.
 6. Sposoban prenijeti apstraktnije slušane tekstove sa zahtjevnim leksikonom na ciljnom jeziku.
Metode podučavanja
Kombinacija različitih metoda poučavanja u cilju postizanja postavljenih ishoda i razvijanja što boljih kompetencija:
komunikacijska metoda
projektna nastava
upotreba audiovizualnih elemenata
samostalan rad (prezentacija)
Primjena različitih oblika rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.
Uvijeti za izlazak na pismeni ispit: redovito praćanje nastave, aktivnost na nastavi, redovito pisanje zadaća, 1 prezentacija, 3 položena kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 2. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 2. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Akadémiai Kiadó, 2005.
 3. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Akadémiai Kiadó, 2005.
Dopunska literatura
 1. Walsch Mester Ágnes-Kovács Renáta: Variációk újabb négy témára, Pécsi Tudományegyetem, 2018.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar