Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52202
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na mađarskom jeziku u temama obitelji, stanovanja, okoline i slobodnom vremenu. Usavršavanje govorne vještine i izražavanja u pismenom obliku. Stjecanje kompetencija sažimanja hrvatskog teksta na mađarskom jeziku i prevođenja s mađarskog na hrvatski jezik u oblasti obrađenih tema.
Sadržaj
 1. U koga se uvrglo to dijete? Obrada pisanog teksta. Frazeologija, konverzacijske vježbe. Obrada slušanog teksta. Konverzacija. Načine poredbe.
 2. Rastavljeni roditelji. Brak – da ili ne? Obrada vokabulara. Govorne i pismene vježbe. Prevođenje teksta s mađarskog na hrvatski jezik.
 3. Obitelj ili karijera. Obrada pisanog teksta. Sažimanje hrvatskog teksta na mađarskom jeziku. Konverzacija.
 4. Generacijski problemi. Obrada i širenje vokabulara: rodbina – obiteljsko stablo. Konverzacija. 
Referati.
 5. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Glagolski prefiksi. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. (1).
 6. Mjesto stanovanja. Selo, gradić, grad. Nazivi i karakteristike mjesta stanovanja u Mađarskoj. Obrada vokabulara. Govorne i pismene vježbe. Glagolski prefiksi uz određene glagole.
 7. Prednosti stanovanja na selu i u gradu. Susjedi – Obrada teksta, konverzacija na zadanu temu. Sufiksi i prilozi za izražavanje vremena – ponavljanje i proširenje novih načina izražavanja.
 8. Gradski urbanistički plan. Obrada slušanog teksta. Rasprava. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski.
 9. Uređenje stana – Usvajanje vokabulara i standardnih fraza vezanih uz tematsku cjelinu.
Glagolski prefiksi uz određene glagole. Glagolska rekcija. Sažimanje hrvatskog teksta na mađarskom jeziku.
 10. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Proširenje i usvajanje vokabulara. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. (2).
 11. Kako urediti okućnicu. Voće i povrće. Usvajanje vokabulara i frazema. Obrada teksta, konverzacija. Pismene i usmene vježbe.
 12. Vrsta voća. Mađarska vina. Bakina kuhinja. Obrada teksta u obliku kratkih referata. Govorne vježbe. Sažimanje hrvatskog teksta na mađarskom jeziku.
 13. Radovi u vrtu. Obrada teksta. Konverzacija. Tvorba glagola od imenica pomoću sufiksa –z(ik), -l. Prevođenje teksta s mađarskog na hrvatski jezik
 14. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Proširenje i usvajanje vokabulara.
Vježbe i utvrđivanje gradiva. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. (2).
 15. Vježbe i utvrđivanje gradiva. Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Beszédértés: képes mind globálisan, mind egyes részleteiben megérteni hosszabb beszédet, előadást, beszélgetéseket, rádió- és tv-programokat.
 2. Követni tudja az élőbeszéd tempóját,képes kiszűrni a lényeges elemeket.
 3. Beszédkészség: vitában állást tud foglalni, világosan ki tudja fejezni véleményét.
 4. Anyanyelvi beszélőkkel nehézség nélkül folyékonyan és spontán módon képes kommunikálni.
 5. Olvasáskészség: különböző stílusú szövegeket képes megérteni.
 6. Beleértve a kortárs irodalmi prózát is.
 7. Íráskészség: képes világosan, részletekre is kitérve fogalmazni.
 8. Képes információt és személyes véleményt átadni (esszék, jelentések, hivatalos levelek)
 9. Közvetítési készség : átlagos nehézségű írott célnyelvi szöveget képes durva stílustörés nélkül
 10. elfogadható pontossággal magyarra fordítani szótár segítségével.
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 2 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.
 2. Hlavacska Edit, Laczkó Zsuzsa: Nyelvtani munkafüzet, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2000.
Dopunska literatura
 1. Kiss-Molnár: Jó szórakozást magyarul! Budapest, 2009
 2. Máté József: Igéző, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2001.
 3. Hadrovics László–Nyomárkay István: Horvát–magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar