Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
7
Šifra
36013
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
120
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ciljevi kolegija su stjecanje osnovnih jezičnih kompetencija na mađarskom jeziku (poznavanje pravila izgovora i pisanja, gramatičke i jezične strukture), razvijanje vještina slušanja, čitanja, pisanja i govora na mađarskom jeziku te razumijevanje sličnosti i razlika između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava.
Sadržaj
 1. Osnove mađarskog jezika: fonemi, pismo, oblici, rečenice. Mađarska abeceda. Uvježbavanje ortografskih i ortoepskih pravila.
 2. Osnovni oblici pozdravljanja. Predstavljanje. Vokalna harmonija, riječi velarnog, palatalnog i miješanog reda vokala. Određeni član. Glagol biti u rečenici s imenskim predikatom. Osobne i pokazne zamjenice.
 3. Države i gradovi. Nacionalnosti i jezici. Negacija rečenice s imenskim predikatom. Osnovni oblik pridjeva. Konjugacija i funkcije glagola biti.
 4. Brojevi, zanimanja. Konjugacija pravilnih glagola u prezentu. Sufiksi inessivus i superessivus, priložne oznake mjesta, postpozicije.
 5. Uporabni predmeti u uredu i radnoj sobi. Obitelj. Neodređeni član. Posvojni sufiksi za lica u jednini. Red riječi: pozicija fokusa u rečenici.
 6. Višestruko sufigiranje: mjesto posvojnog sufiksa. Broj ispred imenice. Prezent glagola sa spojnim vokalom. Ponavljanje, uvježbavanje.
 7. Prvi kolokvij. Pomoćni glagol 'tud'. Infinitiv glagola. Red riječi: negacija predikata i drugih dijelova rečenice. Množina imenica.
 8. Vrijeme, dani u tjednu, dijelovi dana. Vremenske odredbe. Mjesto stanovanja. Množina pridjeva.
 9. Mjesta u gradu. Snalaženje u prostoru. Sufiksi: inessivus, supressivus, adessivus. Pomoćni glagol 'lehet'.
 10. Život na selu i u gradu. Glagoli kretanja 'megy' i 'jön'. Sufiksi: illativus, sublativus, allativus. Priložne oznake društva i sredstva, sufiks: instrumentalis.
 11. Drugi kolokvij. Prometna sredstva. Sufiksi: elativus, delativus, ablativus. Glagoli na -ik.
 12. Kupovina, namirnice i količina. Na tržnici. Što jedemo, što pijemo? Objekt. Prijelazni i neprijelazni glagoli. Prezent glagola na -sz,-s,-z, -dz.
 13. Jednostavni recepti. U restoranu. Sufigiranje pokaznih zamjenica. Višestruko sufigiranje. Posvojni nastavci za lica u množini.
 14. Kupovina odjevnih predmeta. Boje. Sufigiranje pridjeva. Red riječi.
 15. Kretanje u gradu. Prefigirani glagoli kretanja. Treći kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Razumjeti sadržaj jednostavnih usmenih i pismenih dijaloga i tekstova na mađarskom jeziku
 2. Pragmatički ispravno upotrijebiti osnovne komunikacijske obrasce u govornoj komunikaciji
 3. Voditi jednostavan razgovor na mađarskom jeziku u svakodnevnim situacijama
 4. Napisati jednostavniji tekst o sebi, svojoj obitelji, stanu, gradu i državi
 5. Prepoznati najistaknutije znamenitosti Budimpešte i tipične mađarske specijalitete
 6. Prepoznati ključne sličnosti i razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava
Metode podučavanja
Kontrastivna metoda poučavanja gramatičkih sadržaja
Interaktivna komunikacija - između profesora i studenta, rad u paru ili u grupi. Samostalan rad.
Audio-vizualna metoda
Rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, prezentacije, kolokviji tijekom semestra
Završni pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia - Pelc Katalin: MagyarOK, Magyar nyelvkönyv A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 2. Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK Nyelvtani munkafüzet A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 3. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 1, Balassi Intézet
 4. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 1 Nyelvtani munkakönyv, Balassi Intézet
 5. Durst Péter: Lépesenként magyarul - Magyar nyelv külföldieknek első lépés - Magyar nyelvkönyv kezdőknek, Szegedi Tudományegyetem, 2004
 6. Keresztes László: A Practical Hungarian Grammar, Debreceni Nyári Egyetem, 1999
 7. Krešimir Sučević Međeral, Tatjana Vukadinović, Irina Jurović, Margit Bernadett Vuk: Mađarsko-hrvatski rječnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
 8. Prodán Ágnes, Barics Ernő: Horvát-magyar szótár, Croatica Kiadó, Budapest, 2015
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar