Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
7
Šifra
36016
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
120
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ciljevi kolegija su stjecanje i širenje osnovnih jezičnih kompetencija na mađarskom jeziku, razvijanje vještina slušanja, čitanja, pisanja i govora na mađarskom jeziku te razumijevanje sličnosti i razlika između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava.
Sadržaj
 1. Slobodno vrijeme i hobiji. Tvorba glagola na -ik Priložne oznake učestalosti
 2. Hobiji. Modalni glagoli s infinitivom. Poziv na zajednički program.
 3. Godišnja doba, mjeseci u godini, atmosfersko vrijeme. Priložne oznake vremena. Ljetovanje.
 4. U knjižnici. U posjeti. Posvojnost u jednini.
 5. Obitelj. Posvojnost u jednini.
 6. Posvojnost u množini. Prvi kolokvij.
 7. Dnevni raspored. Glagolski prefiksi.
 8. Na radnom mjestu. Zanimanja. Neprijelazni i prijelazni glagoli.
 9. Studiranje u inozemstvu. Neodređeni i određeni objekt.
 10. Učenje jezika. Određena konjugacija.
 11. Obitelj, dom, kućni ljubimci, Osobne zamjenice u akuzativu. Određena konjugacija.
 12. Praznici i blagdani. Neodređena konjugacija s oblikom -lak/-lek.
 13. Pospremanje. Modalni glagoli s prefigiranim glagolima.
 14. Prošlo vrijeme. Vikend u prirodi, na putovanju i kod kuće.
 15. Prezentacija izleta ili putovanja. Treći kolokvij

Ishodi učenja
 1. Razumjeti sadržaj jednostavnih usmenih i pismenih dijaloga i kraćih autentičnih tekstova na mađarskom jeziku
 2. Pragmatički ispravno upotrijebiti osnovne komunikacijske obrasce u govornoj komunikaciji
 3. Voditi jednostavan razgovor na mađarskom jeziku u svakodnevnim situacijama i o poznatim temama
 4. Napisati jednostavniji tekst o svojim hobijima, interesima i navikama, o svom dnevnom rasporedu, poslu, školovanju i putovanju i kraće osobno pismo
 5. Samostalno prezentirati svoj izlet ili putovanje
 6. Prevesti jednostavne rečenice s hrvatskog na mađarski
 7. Prepoznati sličnosti i razlike između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava
Metode podučavanja
Kontrastivna metoda poučavanja gramatičkih sadržaja
Interaktivna komunikacija - između profesora i studenta, rad u paru ili u grupi. Samostalan rad.
Audio-vizualna metoda
Rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, prezentacija, kolokviji tijekom semestra
Završni pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOk, Magyar nyelvkönyv A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 2. Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK Nyelvtani munkafüzet A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 3. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 1, Balassi Intézet
 4. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 1 Nyelvtani munkakönyv, Balassi Intézet
 5. Durst Péter: Lépesenként magyarul - Magyar nyelv külföldieknek első lépés - Magyar nyelvkönyv kezdőknek, Szegedi Tudományegyetem, 2004
 6. Keresztes László: A Practical Hungarian Grammar, Debreceni Nyári Egyetem, 1999
 7. Krešimir Sučević Međeral, Tatjana Vukadinović, Irina Jurović, Margit Bernadett Vuk: Mađarsko-hrvatski rječnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
 8. Prodán Ágnes, Barics Ernő: Horvát-magyar szótár, Croatica Kiadó, Budapest, 2015
Dopunska literatura
 1. Kiss Zsuzsanna : Top 2000 magyar szó , Tinta Könyvkiadó, Budapest 2017

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar