Cilj
Ciljevi kolegija su unapređivanje jezičnih kompetencija na mađarskom jeziku, razvijanje vještina slušanja izvornih govornika u svakodnevnim situacijama, čitanja različitih tipova kraćih autentičnih tekstova, pisanja i govora na mađarskom jeziku te razumijevanje sličnosti i razlika između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava.
Sadržaj
 1. Upoznavanje, tipologija glagola, priložne oznake mjesta, glagolikoji krate osnovu u prezentu, nepravilni oblici u akuzativu
 2. Ljudski odnosi, obitelj i prijatelji, opisivanje osoba, tvorba pridjeva. Tvorba priloga. Posvojne zamjenice.
 3. Traženje stana. Komparacija pridjeva i tipovi poredbe. Uređenje stana. Susjedi. Postpozicije za mjesto.
 4. Kućni red. Modalni glagoli. Postpozicije s osobnim zamjenicama. Život u gradu i na selu.
 5. Hobiji i slobodno vrijeme. Tvorba imenica. Predlaganje zajedničkih aktivnosti. Glagoli sa sufiksom - hat/-het. Perfektivni glagoli s prefiksima.
 6. Kino i mađarski filmovi. Glazba, koncerti i festivali. Športovi. Muzeji i izložbe. Traženje dopuštenja. Valencija glagola. Prvi kolokvij.
 7. Glagoli koji krate osnovu u prošlom vremenu. Nezgode na putovanju. Priložne oznake vremena.
 8. U srednjoj školi. Brojevne riječi. Deikse. Komparacija priloga.
 9. Iskustva s fakulteta. Znamenita sveučilišta. Valencija glagola. Učenje jezika.
 10. Razgovor za posao. Odnosne zamjenice i odnosne zavisne rečenice. Kolege. Formalni telefonski razgovori. Pogodbeni način.
 11. Zanimanja. Zanimanja iz budućnosti. Buduće vrijeme. 2.kolokvij
 12. U hotelu. Odnosne zamjenice. Uljudna pitanja i zamolbe.
 13. Vremenska prognoza. Kondicional glagola sa sufiksom -hat/-het. Glagol szokott s infinitivom. Izlet u Pečuh.
 14. Zdravi životni stil. Supernamirnice. Zapovjedni način. Hungarikumi.
 15. U gostima. Omiljeni recepti. Zapovjedni način. Treći kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati različite registre mađarskog jezika
 2. Pragmatički ispravno upotrijebiti komunikacijske obrasce u govornoj komunikaciji (upoznavanje, tikanje i persiranje, uljudna zamolba, uljudan poziv na zajedničke aktivnosti, poslovice i izreke)
 3. Napisati životopis, motivacijsko pismo, službeno pismo
 4. Razumjeti jasan razgovor na standardnom jeziku o poznatim temama s kojima se svakodnevno susrećemo na poslu, u školi, u slobodno vrijeme
 5. Razumjeti sadržaj kraćih autentičnih tekstova na mađarskom jeziku (promidžbeni letci, kućni red, novinski članci i kraće novele)
 6. Izraziti svoje dojmove i mišljenje o filmu, izložbi, kazališnoj predstavi uz kratak opis razloga za određeno mišljenje i planove
 7. Opisati neku kulturnu znamenitost ili muzej u svom gradu
 8. Razumjeti međukulturalne razlike u svakodnevnim situacijama (ugošćavanje u Mađarskoj)
 9. Prevesti jednostavniji tekst na poznatu temu s hrvatskog na mađarski jezik
 10. Prevesti jednostavniji tekst na poznatu temu s hrvatskog na mađarski jezik
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 2 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK Magyar nyelvkönyv A1-A2, Pécsi Tudományegyetem
 2. Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK Nyelvtani munkafüzet A1-A2, Pécsi Tudományegyetem
 3. Szita Szilvia, Görbe Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan - A Practical Hungarian Grammar, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010
 4. Pelcz Katalin, Szita Szilvia: Egy szó mint száz - Magyar-angol tematikus szókincstár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011
 5. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 2, Balassi Intézet
 6. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 2 Nyelvtani munkakönyv, Balassi Intézet
 7. Durst Péter: Lépesenként magyarul - Magyar nyelv külföldieknek második lépés - Magyar nyelvkönyv középhaladóknak, Szegedi Tudományegyetem, 2006
 8. M. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul Magyar nyelvtani kézikönyv, Szegedi Tudományegyetem, 2006
 9. grupa autora: Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003
 10. Krešimir Sučević Međeral, Tatjana Vukadinović, Irina Jurović, Margit Bernadett Vuk: Mađarsko-hrvatski rječnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
 11. Prodán Ágnes, Barics Ernő: Horvát-magyar szótár, Croatica Kiadó, Budapest, 2015
Dopunska literatura
 1. Kiss Zsuzsanna : Top 2000 magyar szó , Tinta Könyvkiadó, Budapest 2017
 2. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan Formák, funkciók, összefüggések, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019
 3. Hlavacska Edit: Igék-nyelvtani gyakorlókönyv, Debreceni Nyári Egyetem, 2004
 4. Máté József: Igéző (igekötős igék gyakorlókönyve), Debreceni Nyári Egyetem, 2001

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar