Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
7
Šifra
51198
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
120
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ciljevi kolegija su širenje jezičnih kompetencija na mađarskom jeziku te razvijanje vještina slušanja izvornih govornika u svakodnevnim situacijama i čitanja različitih tipova autentičnih tekstova iz različitih područja, razumijevanja internetske komunikacije, pisanja složenijih tekstova i govora na mađarskom jeziku te razumijevanje sličnosti i razlika između mađarskog i hrvatskog jezičnog sustava.
Sadržaj
 1. Susret nakon dužeg vremena. Impersonalne konstrukcije. Modalni glagoli sa sufigiranim infinitivom. Točnost i bonton.
 2. Kako održati koncentraciju. Deikse. Jednostruka i višestruka negacija. Odnosne zamjenice. Particip prezenta. Gerundij. Glagolski prefiks be-.
 3. Ljetovanje. Znamenitosti Budimpešte. Športska natjecanja na Balatonu. Poredbe. Funkcije imperativa. Glagol tetszik. Valencija glagola. Glagolski prefiks ki-.
 4. Važnije uslužne djelatnosti. Kauzativni glagoli. Kućanski aparati. Upute za uporabu.
 5. Priložne oznake vremena. Internetska kupnja. Problemi s oštećenom robom. Glagolski pridjevi i prilozi. Eksplicitne i implicitne rečenice. Jednostavni i složeni veznici. Glagolski prefiks meg-. Prvi kolokvij.
 6. Učenje jezika. Razlozi za učenje jezika. Učenje jezika u Mađarskoj. Lomb Kató. Funkcije imperativa. Deikse. Veznici. Film o simultanim prevoditeljima. Povratna zamjenica. Valencija glagola. Glagolski prefiks el-.
 7. Komunikacija. Koliko smo udaljeni. Društvene mreže i jezik interneta. Funkcije kondicionala. Neodređene zamjenice. Glagolski prefiks fel-.
 8. Vitamini. Prirodna medicina. Poznata kupališta i lječilišta. Priložne oznake vremena.. Posvojne konstrukcije. Pridjevi i glagolski pridjevi s dopunama.
 9. Idealno okruženje za posao i učenje. Redoslijed riječi u rečenicama s modalnim glagolima. Team building.
 10. Naglašeni i nenaglašeni glagoli u rečenici. Cjeloživotno obrazovanje. Priložne oznake vremena. Glagolski prefiks szét-
 11. Drugi kolokvij. Mađarski proizvodi. Uspješni proizvodi. Izumi. Upravni govor.
 12. Kavane i časopis Nyugat.
 13. Pisci i njihova omiljena jela. Gastroblogeri.
 14. Medji i informiranje.Joseph Pulitzer. Vijesti.
 15. Prezentacije i referati s temama iz mađarske povijesti. Treći kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Razumjeti jasan, standardni razgovor o poznatim temama s kojima se svakodnevno susreću na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, na turističkom obilasku grada, na putovanju,s pružateljima usluga
 2. Razumjeti sadržaj različitih tipova autentičnih tekstova na mađarskom jeziku (turistička brošura, žalba, kućni red, upute za uporabu strojeva, novinski članci, intervjui, novele, kraći znanstveno-popularni tekstovi)
 3. Prepoznati različite registre mađarskog jezika
 4. Pragmatički ispravno upotrijebiti komunikacijske obrasce u govornoj komunikaciji (neformalni telefonski razgovor, formalni telefonski razgovor u poslovnoj komunikaciji)
 5. Napisati službeno pismo i žalbu
 6. Opisati svoja iskustva iz svakodnevnog života uz kratko obrazloženje određenog mišljenja i planove
 7. Prepoznati najpoznatije mađarske izume i proizvode
 8. Razumjeti međukulturalne razlike u svakodnevnim situacijama
 9. Prevesti jednostavniji tekst na poznatu temu s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski jezik
 10. Prezentirati neki događaj, znamenitost ili ličnost iz mađarske povijesti
Metode podučavanja
Kontrastivna metoda poučavanja gramatičkih sadržaja
Interaktivna komunikacija - između profesora i studenta, rad u paru ili u grupi. Samostalan rad.
Audio-vizualna metoda
Rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, prezentacija, tutorijal, kolokviji tijekom semestra
Završni pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK Magyar nyelvkönyv B1+, Pécsi Tudományegyetem
 2. Szita Szilvia, Pelcz Katalin: MagyarOK Nyelvtani munkafüzet B1+, Pécsi Tudományegyetem
 3. Szita Szilvia, Görbe Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan - A Practical Hungarian Grammar, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010
 4. Pelcz Katalin, Szita Szilvia: Egy szó mint száz - Magyar-angol tematikus szókincstár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011
 5. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 2, Balassi Intézet
 6. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv 2 Nyelvtani munkakönyv, Balassi Intézet
 7. Durst Péter: Lépesenként magyarul - Magyar nyelv külföldieknek második lépés - Magyar nyelvkönyv középhaladóknak, Szegedi Tudományegyetem, 2006
 8. M. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul Magyar nyelvtani kézikönyv, Szegedi Tudományegyetem, 2006
 9. grupa autora: Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003
 10. Krešimir Sučević Međeral, Tatjana Vukadinović, Irina Jurović, Margit Bernadett Vuk: Mađarsko-hrvatski rječnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
 11. Prodán Ágnes, Barics Ernő: Horvát-magyar szótár, Croatica Kiadó, Budapest, 2015
Dopunska literatura
 1. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan Formák, funkciók, összefüggések, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019
 2. Hlavacska Edit: Igék-nyelvtani gyakorlókönyv, Debreceni Nyári Egyetem, 2004
 3. Máté József: Igéző (igekötős igék gyakorlókönyve), Debreceni Nyári Egyetem, 2001
 4. O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások, Gondolat, 1985

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar