Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
2
Šifra
118786
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje su vremenim makedonskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom ucijelosti. Ovladavanje osnovnim pravopisnim (ortografskim) normama. Ovladavanje prozodijskim normama: Točno naglašavanje pojedinih riječi, te unutar naglasnih cjelina.
Praktično ovladavanje suvremenim makedonskom jezikom na morfološkoj razini. Upoznavanje s morfološkim paradigmama na planu izraza i sadržaja
Sadržaj
 1. Makedonski jezik iz sociolingvističke perspektive
 2. Pojam, povijest, analitična struktura makedonskog jezika i odnos standardnoga jezika prema narječjima. Glasovni i grafički sustav (azbuka). Osnovne skupine fonema (samoglasnici, suglasnici, sonanti (izgovor, glasovne promjene, pravopisne norme
 3. Osnovne prozodijske norme: mjesto akcenta i njegovo odstupanje kod pojedinih riječi, te unutar, po sastavu raznovrsnih naglasnih cjelina.
 4. Vježbanje čitanja pojedinih višesložnih riječi i naglasnih cjelina unutar jednostavnih rečenica
 5. Pokazne zamjenice u odnosu na govornu stuaciju; što je ovo, to i ono uz oblik glagola biti za 3. l. sing. i 3. l. pl.
 6. Tema 1.: države i njihovi jezici
 7. Gramatičke strukture: osobne zamjenice uz glagol biti u prezentu
 8. Zadaća: predstavite se! Ispravak i razgovor
 9. Tema 2.: moja obitelj;
 10. Tema: moja kuća, moj stan
 11. Gramatičke strukture: gramatičke kategorije roda, broja.
 12. Vježbanje i gramatičkih kategorija roda i broja
 13. Gramatičke strukture: analitični determinizam; određeni član
 14. Vležbanje triju gramatičkih kategorija
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Ishodi učenja
 1. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom.
 2. pravilno naglašavati unutar naglasnih cjelina
 3. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 4. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
U nastavi se koristi individualni i skupni oblik podučavanja. metode rada su s obzirom na izvor: pisane/tekst-čitanje, slušanje; govorne-monološke, dijaloške, kaseta, CD; vizualne-TV, film. DVD-player, računalo, slikovni materijal. Pri gramatičkim strukturama navedenim u sadržaju kolegija metode se odabiru sukladno jezičnoj jedinici koja se obrađuje te vrstama vježba.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Блаже Конески „Граматика на македонскиот литературен јазик„ Култура 1982., Скопје
 2. Кита Бицевска „Почетен курс по македонски јзик„ : Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1995., Скопје
 3. Виолета Ајдинска-Папазова „ Добредојдовте на македонски јазик „(учебник со работна тетратка) Скопје 1999.
Dopunska literatura