Naziv
Jezične vježbe I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
46824
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje ortografske i ortoepske norme hrvatskoga standardnog jezika.


Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i detaljan izvedbeni nastavni plan i program. Normativni priručnici i njihova uporaba. Ortografska i ortoepska norma, odnos pravopisa prema drugim razinama jezika. Pravopisna načela. Naglasak, tonemske i kronemske značajke standardnoga novoštokavskog naglaska.
 2. Pravopisni znakovi (razgoci i pravopisni znakovi u širem smislu). Slušanje i raspoznavanje te pravilan izgovor standardnoga naglasnog novoštokavskog inventara.
 3. Pravopisni znakovi. Interpunkcijski znakovi, tj. razgoci. (Studenti će definirati osnovna pravopisna pravila u dijelu razgodaka; analizirati, uspoređivati, razlikovati te primijeniti različita interpunkcijska načela, tj. pisani tekst razdijeliti, rastaviti te uspostaviti sintaktičke odnose unutar rečenice i teksta.) Pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine u hrvatskome standardnom izgovoru.
 4. Pravopisni znakovi (Studenti će analizirati i primijeniti pismene znakove kojima se obilježavaju pravopisni odnosi u tekstu: kako što treba čitati ili razumjeti). Pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine u hrvatskome standardnom izgovoru.
 5. Veliko i malo početno slovo (studenti će analizirati česte pogreške u uporabi te definirati i opisivati osnovna pravila). Toničke i atoničke riječi.
 6. Veliko i malo početno slovo. Vježbe određivanja naglasnih cjelina.
 7. Pisanje riječi sastavljeno i nesastavljeno. Vježbe proklize.
 8. Fonem č, fonem dž, fonem ć, fonem đ (studenti će analizom pogrešaka u zasićenim tekstovima opisati osnovna pravila o pisanju zadanih fonema te ih primijeniti u vlastitome pisanju i izgovoru); artikulacijske vježbe.
 9. Fonem č, fonem dž, fonem ć, fonem đ. Stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi.
 10. Smjenjivanje ije/je/e/i/0 (studenti će definirati pravila o kraćenju i duljenju jata i provesti ih u vlastitome pisanju). Morfološko ustrojstvo jezika i naglasak (morfološko-naglasna tipologija).
 11. Alternacija ije/je/e/i. Leksičko ustrojstvo jezika i naglasak (naglasak i dužina kao razlikovna sredstva)
 12. Glasovne promjene (kombinacije fonema; studenti će definirati glasovne promjene na razini suvremenoga standardnog jezika, razlikovati dvije temeljne razine: ortografsku i ortoepsku; primijeniti znanja u vlastitome izgovoru i pisanju razlikujući da pravopis propisuje kada se bilježe ili ne bilježe promjene pojedinih fonema na morfemskim granicama do kojih dolazi u izgovoru). Naglasak i višefunkcionalnost standardnoga jezika.
 13. Kombinacije fonema. Naglasak i višefunkcionalnost standardnoga jezika (studenti će na stilski različitim tekstovima analizirati vrijednost naglasaka - općejezični naglasci, regionalni, razgovorni, “učeni”, klasični, zastarjeli itd.; primijeniti stečena znanja u vlastitome čitanju i govorenju).
 14. Kombinacije fonema. Vježbe čitanja, pripovijedanja, recitiranja (studenti osmišljavaju i izvode različite govorene tekstove primjenjujući usvojena znanja i vještine).
 15. Zaključni sat. Rješavanje probnoga testa. Evaluacija kolegija. Sinteza pravopisnih pravila, primjena stečenih znanja i vještina u tekstovima zasićenim pogreškama. Vježbe čitanja, pripovijedanja, recitiranja.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika.
 3. Preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku.
 4. Primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji.
Metode podučavanja
Poučavanje, multimedijalna prezentacija, rasprava, analiziranje, sintetiziranje, istraživanje, rad na tekstu, studentsko izlaganje, slušanje uzornih govornika hrvatskoga standardnog jezika.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi, seminarski rad, kontinuirana provjera znanja (kolokviji i domaće zadaće), završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Barić, E. i suautori: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izd. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Rečenična intonacija i rečenični naglasak, Pomicanje naglaska)
 2. Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis , MH, Zg., 2007. ili 2008.
 3. Babić, S. – Moguš, M.: Hrvatski pravopis, ŠK, Zagreb, 2010. ili 2011.
 4. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013, e-dokument: pravopis.hr
Dopunska literatura
 1. Barić, E. i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izdanja (pogl.: Raspodjela fonema i fonemskih skupina, Promjene u fonemskom sastavu morfema, Alternacije – Fonološki uvjetovane alternacije, Morfološki i tvorbeno uvjetovane alternacije).
 2. Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M.: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zg., 2007. (kazalo riječi)
 3. Silić, J.: Hrvatski jezik 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1998. i novija izd. (poglavlja: Naglasak, dužina i (rečenična) intonacija kao razlikovna sredstva, Razlikovanje naglasaka, Mjesto naglaska u hrvatskome standardnom jeziku, Naglašene (toničke) i nenaglašene (atoničke) riječi, Rečenična intonacija, Fonostilistika, Vrednote govorenoga jezika)
 4. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991. i novija izd.
 5. Jojić, Lj. (prir.): Pravopisni priručnik (dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika), Novi Liber, Zagreb, 2003.
 6. Čubrić, M. – Barbaroša-Šikić, M.: Praktični školski pravopis: s vježbama i zadacima, ŠK, Zagreb, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar