Naziv
Jezične vježbe I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
46824
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Usvajanje ortografske i ortoepske norme hrvatskoga standardnog jezika.
Sadržaj
 1. pismo, odnos grafema i fonema, odnos pravopisa prema drugim razinama jezika; naglasak, obilježavanje naglasaka, tonemske i kronemske značajke hrv. stand. naglaska
 2. pravopisni znakovi (razgoci i pravopisni znakovi u širem smislu); slušanje i raspoznavanje te pravilan izgovor standardnoga naglasnog novoštokavskog inventara
 3. pravopisni znakovi; pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine u hrvatskome standardnom izgovoru
 4. pravopisni znakovi; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi
 5. veliko i malo početno slovo; toničke i atoničke riječi
 6. veliko i malo početno slovo; vježbe određivanja naglasnih cjelina
 7. pisanje riječi sastavljeno i nesastavljeno; vježbe proklize
 8. fonem č, fonem dž, fonem ć, fonem đ; artikulacijske vježbe
 9. fonem č, fonem dž, fonem ć, fonem đ; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi
 10. alternacija ije/je/e/i; morfološko ustrojstvo jezika i naglasak (morfološko-naglasna tipologija)
 11. alternacija ije/je/e/i; leksičko ustrojstvo jezika i naglasak (naglasak i dužina kao razlikovna sredstva)
 12. kombinacije fonema: suglasnički fonemi u međusobnim kombinacijama, suglasnički fonemi ispred sufikasa i nastavaka, samoglasnički fonemi u međusobnim kombinacijama; rečenična intonacija
 13. kombinacije fonema; vježbanje rečeničnoga naglaska, rečeničnoga tempa, registra i jačine glasa, vježbe iskorištavanja stanki i vježbe rečenične melodije
 14. kombinacije fonema; vrednote govorenoga jezika
 15. transkripcija i transliteracija stranih vlastitih imena (osobnih i zemljopisnih) i njihove izvedenice; povezivanje intonacijskih vježbi s čitanjem, pripovijedanjem recitiranjem i usmenom dramatizacijom

Ishodi učenja
 1. definirati i opisati osnovne pojmove iz područja pravopisanja i pravogovorenja
 2. moći napisati seminarski rad prema zadanim naputcima; znati se služiti normativnim priručnicima
 3. analizirati, uspoređivati, razlikovati te primijeniti različita pravopisna načela suvremenih pravopisnih priručnika
 4. opisati i analizirati fonološki, morfološki i tvorbeno uvjetovane alternacije i stečena znanja primijeniti u vlastitu pisanju
 5. usvojiti inventar i pravila raspodjele inventara naglasnoga sustava hrvatskoga standardnog jezika
 6. samostalno bilježiti naglaske i dužine koje se čuju u uzornih govornika
 7. znati primijeniti naglasnu normu hrvatskoga standardnog jezika u vlastitu izgovoru
Metode podučavanja
metoda usporedne analize pravopisa hrvatskoga jezika, individualni i grupni rad, rješavanje i analiziranje zadanih pravopisnih problema, vježbe bilježenja naglasaka, vježbe slušanja i čitanja tekstova u skladu sa standardnom naglasnom normom
Metode ocjenjivanja
zadaće, kolokvij, vrednovanje aktivnog sudjelovanja u analizi materijala, završni ispit

Obavezna literatura
 1. Barić, E. i suautori: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izd. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Rečenična intonacija i rečenični naglasak, Pomicanje naglaska)
 2. Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis , MH, Zg., 2007. ili 2008.
 3. Babić, S. – Moguš, M.: Hrvatski pravopis, ŠK, Zagreb, 2010. ili 2011.
 4. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013, e-dokument: pravopis.hr
Dopunska literatura
 1. Barić, E. i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izdanja (pogl.: Raspodjela fonema i fonemskih skupina, Promjene u fonemskom sastavu morfema, Alternacije – Fonološki uvjetovane alternacije, Morfološki i tvorbeno uvjetovane alternacije).
 2. Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M.: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zg., 2007. (kazalo riječi)
 3. Silić, J.: Hrvatski jezik 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1998. i novija izd. (poglavlja: Naglasak, dužina i (rečenična) intonacija kao razlikovna sredstva, Razlikovanje naglasaka, Mjesto naglaska u hrvatskome standardnom jeziku, Naglašene (toničke) i nenaglašene (atoničke) riječi, Rečenična intonacija, Fonostilistika, Vrednote govorenoga jezika)
 4. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991. i novija izd.
 5. Jojić, Lj. (prir.): Pravopisni priručnik (dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika), Novi Liber, Zagreb, 2003.
 6. Čubrić, M. – Barbaroša-Šikić, M.: Praktični školski pravopis: s vježbama i zadacima, ŠK, Zagreb, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar