Naziv
Jezične vježbe I.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
4
Šifra
94474
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Introduction to the Hebrew language, the Hebrew program and background on the language: rules, history, types and shape.
 2. Introduction to printed letters א-ח and the Hebrew vowels.
 3. Introduction to printed letters ט-פ.
 4. Introduction to printed letters צ-ת and suffix letters.
 5. Introduction cursive letters Alfa-Beit.
 6. Hebrew 10 pronouns אני, אתה, אנחנו...
 7. Nouns - feminine/masculine, singular /plural.
 8. Question words and question words with prepositions מאין / מאיפה? ל..., איפה ה...? ב...
 9. Type 1 verb group - בניין קל. (בא / שר/ רץ / טס)
 10. Demonstrative pronouns - זה, זאת, אלו. This, these s.f / s.m / p.f+m.
 11. Indirect pronouns לי..לך..לנו..
 12. I have / I don’t have - יש לי / אין לי...
 13. Type 2 verb group - בניין פעל. (קורא / אוכל / לומד / כותב)
 14. Possessive pronouns - שלי..שלך..שלנו
 15. Verbs פ"י. (יודע / יושב)

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B. A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language. Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda. The First Hebrew Primer ? Digital Edition. EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam. Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew. Tel-Aviv: AD, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar