Naziv
Jezične vježbe II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35959
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
osposobiti studente za pravilnu upotrebu hrvatskoga standardnog jezika u govorenju i pisanju, usvojiti osnove lekture i korekture teksta, razviti u studenata sposobnosti predočivanja i logičkog povezivanja, samostalnog prikupljanja podataka iz različitih izvora te sistematiziranja građe i stvaranja skladne jezične kompozicije
Sadržaj
 1. hrvatski standardni jezik (definicija), norme standardnoga jezika (ortografska, ortoepska, gramatička, leksička i stilistička), tipologija funkcionalnih stilova i raslojenost hrvatskoga jezika
 2. normativni problemi s imenicama i glagolima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 3. normativni problemi s pridjevima i zamjenicama; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 4. normativni problemi s brojevima i prilozima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 5. normativni problemi s prijedlozima i veznicima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 6. rad na tekstu: vrste riječi, padeži, glagolski oblici; kolokvij
 7. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (ovakvim tipom vježbi općenito se nastoji obratiti pozornost na česte pogreške i nespretnosti u izražavanju, kao što su desemantizacija, pleonazmi i gomilanje suvišnih riječi, stilska interferencija, suvišna uporaba tuđica, opširnost i praznorječje, nepravilan izbor riječi s obzirom na temu i namjenu teksta, uporaba istrošenih metafora i frazema, pogrešan logički ustroj diskursa, najčešće tipske gramatičke pogreške (morfološke, tvorbene i sintaktičke itd
 8. književnoumjetnički (beletristički) stil hrvatskoga standardnoga jezika, razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 9. administrativni stil hrvatskoga standardnog jezika, znanstveni stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 10. novinarski stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 11. sintaktička norma: položaj enklitike, kongruencija, rekcija, pasiv, složene rečenice i zarez…
 12. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 13. leksička norma: leksičko posuđivanje, prilagodba posuđenica, normativno prihvatljivi oblici riječi, purizam i jezična kultura
 14. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 15. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka

Ishodi učenja
 1. ovladati osnovama lektorskoga posla; usvojiti kriterije i metode lekture teksta
 2. razlikovati standardnojezično od nestandardnojezičnoga; formalnu uporabu jezika od neformalne
 3. usvojiti osnovne značajke tipova jezičnih norma: gramatičke, leksičke, stilističke, pravopisne i pravogovorne
 4. moći raditi na različitim tipovima teksta i znati analizirati provedene lektorske postupke
Metode podučavanja
kontinuirani rad na funkcionalnostilski različitim tekstovima zasićenim pogreškama, istraživanje priručničke literature u potrazi za rješenjima, grupni i individualni rad
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, kolokviji, aktivno sudjelovanje u analizi materijala, završni ispit

Obavezna literatura
 1. Samardžija, M.: Leksikologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izdanja.
 2. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
 3. Frančić, A. – Hudeček, L. – Mihaljević, M: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zg. 2006.
 4. Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis , MH, Zagreb 2007. ili 2008.
Dopunska literatura
 1. Pavešić, S. (ur.) i sur.: Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb, 1971.
 2. Brabec, I.: Sto jezičnih savjeta, Zagreb, 1. izd. 1982, 2. izd. 1984.
 3. Težak, S.: Hrvatski naš svagda(š)nji, ŠN, Zagreb, 1990.
 4. Babić, S.: Hrvatska jezikoslovna čitanka, Globus, Zagreb, 1990.
 5. Težak, S.: Hrvatski naš osebujni, ŠN, Zagreb, 1995.
 6. Protuđer, I.: Pravilno govorim hrvatski, Naklada "Protuđer", Split, 1. izd. 1997, 2. izd. 1998.
 7. Kovačević, M.: Hrvatski jezik između norme i stila, Globus, Zagreb, 1998.
 8. Zoričić, I.: Hrvatski jezik u praksi, ZN "Žakan Juri", Pula, 1998.
 9. Težak, S.: Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Tipex, Zagreb, 1999.
 10. Barić, E. i sur.: Hrvatski jezični savjetnik, Pergamena - Školske novine, Zagreb,1999.
 11. Opačić, N.: Reci mi to kratko i jasno, Novi Liber, Zagreb, 2009.
 12. Opačić, N.: Hrvatski jezični putokazi, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar