Naziv
Jezične vježbe III.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
94687
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Infinitive - verbs of the first, second, and third building/conjugation.
 2. Infinitive - verbs of the fourth, fifth, and sixth building/conjugation.
 3. Reason statements - כי / בגלל / כיוון.
 4. Imperative Tense 2.
 5. Construct state - combination between two nouns.
 6. Time - familiarity with the present, past tense and feather.
 7. Root - introduction to the root system in the Hebrew language.
 8. Building - introduction to the building system in the Hebrew language.
 9. Past tense - familiarity with the new structure of the verb in the past tense.
 10. Type 1 verb group verbs in the past tense - בניין קל.
 11. Second type group of verbs in past tense - בניין פעל.
 12. The human Body - Familiarity with the human body, the organs, and the division into masculine and feminine.
 13. The verb "TO BE".
 14. The verb "TO BE" + Indirect pronouns. היה לי / הייתה לנו.
 15. Prepositions 2.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B. A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language. Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda. The First Hebrew Primer – Digital Edition. EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam. Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew, Tel-Aviv: AD, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar