Naziv
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
4
Šifra
118194
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s jezikom Roma Bajaša - dijalektima dakorumunjskog koji se govore na području Republike Hrvatske.
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija; podrijetlo Roma, Romi u svijetu, Hrvatskoj i Rumunjskoj; Bajaši u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.
 2. Distribucija bajaških dijalekata u Hrvatskoj; sociolingvistički i demografski podaci; metodologija istraživanja bajaških dijalekata.
 3. Fonološki sustav bajaških dijalekata; usporedba sa standardnim rumunjskim; osnove rada na dijalektološkom materijalu.
 4. Imenica u erdeljskom dijalektu; deklinacija, član, postponirani zamjenički pridjevi.
 5. Imenica u baranjskom muntenskom dijalektu i ludarskom muntenskom dijalektu; deklinacija, član, postponirani zamjenički pridjevi; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 6. Opisni pridjev u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije).
 8. Zamjenički pridjev i zamjenica u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 9. Broj u bajaškim dijalektima; Glagol u erdeljskom dijalektu.
 10. Glagol u baranjskom muntenskom dijalektu i ludarskom muntenskom dijalektu.
 11. Usporedba glagola u bajaškom sa standardnim rumunjskim; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije).
 12. Nepromjenjive vrste riječi u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 13. Hrvatsko-bajaški jezični dodir; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije).
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. navesti relevantne povijesne i sociolingvističke podatke o Romima (u Hrvatskoj i općenito), posebice Romima Bajašima
 2. navesti glavne jezične značajke (fonološke i morfolosintaktičke) bajaških dijalekata u Hrvatskoj
 3. prepoznati razlike i sličnosti bajaških prema ostalim dakorumunjskim govorima
 4. prepoznati i navesti glavne značajke hrvatsko-bajaške jezične interferencije
 5. biti upoznat s osnovama rada na lingvističkom korpusu - transkribiranim tekstovima i audio-materijalima
 6. prepoznati bajaški dijalekt (transkribiran ili u audio-zapisu) i odrediti ga
 7. interpretirati transkribirani tekst na bajaškom dijalektu
 8. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN203 demonstrirati i primijeniti specifična znanja iz rumunjske dijalektologije neposredno vezana uz područje Hrvatske (istrorumunjski, rumunjski Roma Bajaša) RN214 u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom RN202 analizirati smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje studenata, sudjelovanje na seminarima i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Radosavljević, P. Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske., doktorska disertacija, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Sikimić, B. Banjaši na Balkanu : Identitet etničke zajednice. SANU, Beograd : Balkanološki institut, 2005.
 3. Caragiu Marioţeanu, M. Compendiu de dialectologie Română : Nord şi sud-dunăreană. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi enciclopedică., 1975
 4. Sarău, G. Rromii, India şi limba rromani. Bucureşti : Kriterion 1998 (elektronički oblik)
Dopunska literatura
 1. Orsós, A. Beás nyelvkönyv. Kaposvár CSVM Tanítóképző Főiskola. 1994 (elektronički oblik)
 2. Hrvatić, N. Povijesno-socijalna obilježja Roma u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. 2000
 3. Ašić, T., Sikimić, B. Romanski Balkan. SANU, Beograd : Balkanološki institut, 2008 (elektronički oblik)

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar