Naziv
Jidiš I.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
2
Šifra
183712
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s povijesnim razvojem jidiša i njegova istraživanja, s pismom i osnovnim elementima leksika i gramatike jidiša te s kulturom stvorenom na jidišu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – Teorije o razvoju jidiša i metodologija rada i istraživanja
 2. Periodizacija povijesti jidiša
 3. Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
 4. Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
 5. Razvoj starijeg jidiša
 6. Razvoj novijeg jidiša u srednjoj i istočnoj Europi
 7. Jidiš u 20. stoljeću
 8. Jidiš u 20. stoljeću
 9. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 10. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 11. Književnost na jidišu
 12. Književnost na jidišu
 13. Književnost na jidišu
 14. Jidistika i položaj suvremenoga govornog jidiša
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. steći kulturne kompetecije u širem smislu riječi
 2. steći osnovna znanja o jidišu u kontekstu povijesnog razvoja jezika, ideja i kulture Židova srednje i istočne Europe
 3. razumjeti osnovne pojmove židovske pučke kulture
 4. steći znanja o reprezentativnim književnicima i kulturnoj produkciji jidiškoga jezičnog izraza
 5. steći uvid u internu strukturiranost jidiškog leksika i jidiške gramatike
 6. razviti receptivne kompetencije (razvijanje vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem)
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Zucker, Sheva. Yiddish, An Introduction to the Language, Literature & Culture Vol. I. New York: Ktav Publishing House, 1994
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar