Naziv
Jidiš II
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
183716
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s poviješću i periodizacijom jidiša kao jezika te s razvojem kulture i književno-umjetničke produkcije stvorene na jidišu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – teorije o razvoju jidiša i metodologija rada i istraživanja
 2. Povijest i periodizacija – nastanak i razvoj jidiša i aškenaske kulture u Europi
 3. Razvoj starijega jidiša – specifičnosti i uporaba u srednjem vijeku
 4. Razvoj novijega jidiša u srednjoj i istočnoj Europi – Haskala i pitanje jezične emancipacije
 5. Razvoj novijega jidiša u srednjoj i istočnoj Europi – Hasidizam i jidiš
 6. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 7. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 8. Jidiš na prijelazu stoljeća – odnos politike i jezika
 9. Zlatno doba jidiša – procvat književnosti i kulture
 10. Jidiš u 20. stoljeću – YIVO i znanstvena legitimacija
 11. Jidiš i Holokaust
 12. Poslijeratno razdoblje – jidiš u Americi
 13. Hasidske zajednice u Americi – razvoj i značaj
 14. Suvremeni pogledi na jidiš. Položaj jidistike i jidiša kao suvremenog govornoga jezika
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. razlikovati i opisati ključna razdoblja u razvoju i uporabi jidiša kao jezika
 2. identificirati i valorizirati značaj jidiša u kontekstu kulture aškenaskih Židova
 3. usporediti i povezati povijesnu ulogu jidiša u proteklim razdobljima s njegovim suvremenim položajem
 4. steći znanja o reprezentativnim književnicima i kulturnoj produkciji jidiškoga jezičnog izraza
 5. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature
 6. izložiti rezultate vlastitoga istraživanja u pisanom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Katz, Dovid: Words on Fire. The Unfinished Story of Yiddish. New York: Basic Books, 2004.
 2. Kriwaczek, Paul: Yiddish Civilisation. The Rise and Fall of a Forgotten Nation. London: Phoenix, 2005
 3. Liptzin, Sol: A History of Yiddish Literature. New York: Jonathan David Publishers, 1972.
 4. Weinreich, Max: College Yiddish. An introduction to the Yiddish Language and to Jewish Life and Culture. New York: YIVO Institute for Jewish Research, 1992.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar