Naziv
Judeo-španjolski II
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
183718
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija kulturološki i povijesno pristupiti povijesti, kulturi, jeziku i baštini Sefarda od antike do suvremenoga razdoblja, te osposobljavanje za korištenje osnovne stručne literature vezane uz sefardiku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Sefardika
 2. Židovi na Iberskom poluotoku u antici i srednjem vijeku. Progoni Židova u španjolskim zemljama u srednjem vijeku.
 3. Inkvizicija. Izgon iz Španjolske i Portugala. Nastanak sefardske dijaspore (16–19. stoljeće).
 4. Sefardske dijaspore u Amerikama i Sjevernoj Africi.
 5. Sefardske zajednice na Mediteranu.
 6. Sefardske zajednice u Jugoistočnoj Europi.
 7. Sefardska zajednice u hrvatskim zemljama. Dubrovnik i Split.
 8. Sefardi i njihov doprinos ekonomiji i trgovini.
 9. Sefardi: Holokaust i Izrael.
 10. Sefardska baština
 11. Sefardska baština
 12. Sefardska baština u suvremenom kontekstu.
 13. Judeošpanjolski jezik.
 14. Književno stvaralaštvo judeošpanjolskog jezika.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. samostalno objasniti glavna razdoblja povijesnog razvoja i kretanja sefardskih Židova te nastanak sefardske dijaspore u kontekstu povijesti Židova i lokalnih povijesti
 2. analizirati sefardsku baštinu u suvremenom društvenom kontekstu
 3. komentirati književna djela sefardske književnosti
 4. opisati razdoblja u razvoju i uporabi judeošpanjolskoga jezika
 5. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature
 6. izložiti rezultate vlastitoga istraživanja u pisanom obliku
Metode podučavanja
Metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka)
Metode demonstracije (gledanje kratkih stručnih video uradaka, igranih i dokumentarnih filmova, reportaža)
Metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Birnbaum, Mariana. Dugo putovanje Gracije Mendes. Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2006.
 2. Jane S. Gerber. Spain: A History of the Sephardic Experience. New York: The Free Press, 1992.
 3. Elie Kedourie. Spain and the Jews – The Sephardi Experience: 1492 and after. London: Thames and Hudson, 1992.
 4. Encyclopedia Judaica: Sephardim
 5. Alla Markova. Beginner's Ladino. New York: Hippocrene Books, 2008.
 6. Jonathan Ray. After Expulsion – 1492 and the Making of Sephardic Jewry. New York: New York University Press, 2013.
Dopunska literatura
 1. Daniela Flesler, Michal Rose Friedman and Asher Salah (ur.). Genealogies of Sepharad (''Jewish Spain''). Issues in Contemporary Jewish History, 18 (2020).
 2. Maite Ojeda-Mata, Joachim Schlor. Introduction: Jewish cultural heritage, space and mobility in Spain,, Portugal and North Afrika. Jewish Culture and History, 22 (4), 299-307, 2021.
 3. Devine E. Naar. Jewish Salonica – Between the Ottoman Empire and Modern Greece.Stanford: Stanford University Press, 2016.
 4. Yael Halevi-Wise (ur.). Sephardism – Spanish Jewish History and the Modern Literary Imagination. Stanford: Stanford University Press, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar