Naziv
Klasifikacijski sustavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51397
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Teorijski i praktično upoznati studente s načelima klasifikacije i karakteristikama pojedinih klasifikacijskih sustava. Naučiti ih vrednovati klasifikacijski sustav s aspekta zbirke i koristiti klasifikacije u pretraživanju i organizaciji znanja na Interentu.
Sadržaj
 1. Što je prikaz znanja, principi i pomagala za organizaciju informacija i znanja
 2. Terminologija, taksonomije, kategorizacija, klasifikacija
 3. Sadržajna obrada građe, osnovni pojmovi i oblici.
 4. Klasifikacijski sustavi, temeljni pojmovi, teorijska načela
 5. Analiza, usporedba i primjena različitih klasifikacijskih sustava (Klasifikacija kongresne knjižnice, Blisova klasifikacija, Klasifikacija s dvotočkom, Deweyeva decimalna kalsifikacija, Univerzalna decimalna klasifikacija)
 6. Facete. Notacije
 7. Porovjera znanja - kolokvij
 8. Principi i korištenje Univerzalne decimalne klasifikacije. Makro i mikro struktura UDK – glavne i specijalne tablice, opće pomoćne tablice, pravila redanja.
 9. Klasificiranje građe, tiskane i elektroničke.
 10. Klasifikacija u elektroničkom okruženju – javno dostupni mrežni katalozi
 11. Internet i automatska klasifkacija
 12. Mogućnosti i svrha klasifikacije u pretraživanju
 13. Provjera znanja - kolokvij
 14. Uporaba klasifikacije u prezentaciji i organizaciji digitalnih zbirki.
 15. Provjera znanja - kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti načela sadržajne obrade
 2. identificirati elemente klasifikacijskih sustava
 3. izgraditi stručni katalog zbirke
 4. sažeti i indeksirati
 5. prepoznati pripadnost sadržaja određenoj klasifikacijskoj skupini (prema UDK)
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, projektno istraživanje (samostalno i u grupi), e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i rješavanje zadataka 10% Kolokviji 50 % Seminarski rad 20 % Usmeni ispit 20 %

Obavezna literatura
 1. Broughton, V. Essential classification. London: Facet publishing, 2004.
 2. McIlwaine, I.C. Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu / prevela J. Leščić Lokve : Benja ; Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Osijek : Filozofski fakultet, 2004.
 3. Marcella, R.; Newton, R. A new manual of classification. London : Gower, 1995.
 4. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.
 5. Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005.
 6. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.
Dopunska literatura
 1. Batley, S. Classification in Theory and Practice. London : Chandos Publishing, 2005.
 2. Broughton, V. Klasifikacija za 21. stoljeće: načela i struktura Blissove bibliografske klasifikacije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske,44, 1-4(2001), str. 31-51.
 3. Chan,L. M. Hofges,T. L. The library of congress classification // The future of classification /ed. Rita Marcella and Arthur Maltby. Hamshire,Gower publishing, 2000.
 4. Dahlberg, I. Naèela strukture klasifikacije : ispitivanja, iskustva, zakljuèci. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 44, 1-4(2001), str. 27-37.
 5. Foskett, A.C. The subject approach to information. 5th ed. London : Library Association Publishing, 1997
 6. Lasiæ-Laziæ, J. Znanje o znanju. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 1996.
 7. Langridge, D. W. Classification: its kinds, systems, elements and applications. London [etc.] : Bowker Saur, 1992.
 8. Learn Library of Congress classification /Helena Dittmann [and] Jane Hardy London. The Scarecrow Press : Canberre : Doc Matrix Pty,2000.
 9. Wynar, B.S. Introduction to cataloging and classification. 8th ed. / edited by Arlene G. Taylor. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1992.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar