Naziv
Knjiga i čitanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
3
Šifra
125428
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim obilježjima pojedinih razdoblja u razvoju europske civilizacije temeljene na pisanoj riječi te protumačiti osnovne društvene okolnosti nastanka i razvoja knjige, važnosti čitanja i istraživanja o čitanju i korištenju knjige te općenito korištenju pisanih izvora informacija.
Sadržaj
 1. Postindustrijsko društvo – informacijsko društvo, društvena uloga informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 2. Usmena komunikacija, pismena komunikacija, online komunikacija.
 3. Pojam pismenosti.
 4. Čitanje kao društveni fenomen.
 5. Pojam čitanja, povijest čitanja i struktura čitatelja.
 6. Poticanje pismenosti i razvoj čitateljskih navika.
 7. Pismenost u informacijskom društvu.
 8. Funkcionalna nepismenost i informacijska nepismenost.
 9. Budućnost čitanja u informacijskom društvu – papirna knjiga vs. elektronička knjiga.
 10. Dostupnost knjige u pojedinim društvenim slojevima.
 11. Ekonomski vidovi uporabe knjige. Cijena knjige.
 12. Knjiga kao predmet, funkcionalna knjiga i literarna knjiga.
 13. Bibliofilija i bibliomanija.
 14. Pojam cenzure. Povijest cenzure.
 15. Uništavanje knjiga.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati nabrojati i opisati temeljne značajke društvene zadaće knjige u različitim povijesnim razdobljima.
 2. Studenti će znati nabrojati i usporediti načine i tehnike opismenjavanja kroz povijest.
 3. Studenti će znati opisati i usporediti različite fenomene vezane uz povijest knjige i čitanja.
 4. Studenti će znati osmisliti i provesti projekt poticanja čitanja.
 5. Studenti će znati razlikovati sustave cenzure i propagande u različitim društvenim i političkim sustavima.
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi - 10% ocjene
Seminarski rad - 40% ocjene
Usmeni ispit - 50% ocjene

Obavezna literatura
 1. Castells, M. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura. Zagreb: Golden marketing, 2000-2003. Sv. 1: Uspon umreženog društva. 2000. Sv. 2: Moć identiteta. 2002. Sv. 3: Kraj tisućljeća. 2003.
 2. Grosman, M. U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Zagreb: Algoritam, 2010.
 3. Horrocks, C. Marshall McLuhan i virtualnost. Zagreb: Jesenski i Turk, 2001.
 4. Kovač, M. Čitam da se pročitam: deset razloga za čitanje knjiga u digitalno doba. Zagreb: Ljevak, 2021.
 5. Levinson, P. Digitalni McLuhan. Zagreb: Izvori, 2001.
 6. Manguel, A. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001.
 7. MacLuhan, M. Gutenbergova galaksija. Beograd : Nolit, 1973.
 8. Peti-Stantić, Anita. Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Zagreb: Ljevak, 2019.
 9. Stipčević, A. Sudbina knjige. Lokve: Benja, 2000.
 10. Wolf, M. Čitatelju, vrati se kući: čitateljski mozak u digitalnom svijetu. Zagreb: Ljevak, 2019.
Dopunska literatura
 1. Coetzee, J. M. Giving offense: essays on censorship. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1996.
 2. Escarpit, R. Revolucija knjige. Zagreb: Prosvjeta, 1972.
 3. Knjiga kao simbol. // Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje / Ernst Robert Curtius. Zagreb: Naprijed, 1998. Str. 322-376.
 4. Stipčević, A. Kako izbjeći cenzora. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij