Naziv
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
118020
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
osposobiti studente za primjenu postupaka razvijanja vještine čitanja u nastavi stranog jezika, te primjenu teorijskih znanja o njemačkoj književnosti

Sadržaj
 1. receptivne i produktivne vještine u nastavi stranih jezika
 2. postupci razvijanja receptivnih vještina, izbor i priprema odgovarajućih nastavnih materijala
 3. primjeri obrade tekstova za čitanje za učenike različite dobi, nivoa učenja, te za posebne ciljeve
 4. karakteristike književnih tekstova u usporedbi s drugim tekstovima s aspekta njihove primjene u nastavi stranih jezika
 5. utjecaj teorije književnosti na obradu književnih tekstova u nastavi stranih jezika
 6. izbor književnih tekstova i mogućnosti primjene književnih tekstova s učenicima pojedinih dobnih skupina, s učenicima pojedinih razina znanja jezika, mogućnosti primjene po književnim rodovima i tekstnim vrstama, primjeri postupaka obrade
 7. stilovi čitanja (selektivno...) i razine razumijevanja (globalna, detaljna...)
 8. suvremeni pristupi književnim tekstovima u nastavi stranog jezika
 9. suvremeni mediji i književnost u nastavi stranih jezika
 10. analiza odabranih didaktizacija književnih djela
 11. samostalna didaktizacija kraćeg suvremenog književnog djela
 12. prezentacije samostalnih didaktizacija
 13. prezentacije samostalnih didaktizacija
 14. prezentacije samostalnih didaktizacija
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. razvijati učenikove receptivne i produktivne vještine u susretu s književnim tekstovima u nastavi njemačkog jezika
 2. objasniti obilježja književnih tekstova u usporedbi s drugim tekstovima s aspekta njihove primjene u nastavi stranih jezika
 3. objasniti utjecaj teorije književnosti na obradu književnih tekstova u nastavi stranih jezika
 4. prirediti tekstove za čitanje za učenike različite dobi, razine učenja te za posebne ciljeve (nastup, natjecanje)
 5. odabrati književne tekstove sukladno kurikulumu, nastavnim planovima, kanonu i interesima učenika
 6. primijeniti različite pristupe, tehnike i medije pri obradi književnih tekstova (npr. međukulturni pristup, glototeatar)
Metode podučavanja
izlaganje nastavnika, diskusija, izlaganja studenata, grupni rad, individualni rad
Metode ocjenjivanja
usmeni i pisani zadaci tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Spinner, Kaspar H. (2014): Kurzgeschichten – Kurze Prosa. Grundlagen – Methoden – Anregungen für den Unterricht. Stuttgart: Klett Kallmeyer.
 2. Karalolou, Efmorfia (2018): Der Einsatz von literarischen Texten im DaF-Unterricht im Kontext des Gemeinsamen eruopäischen Referenzrahmens. Eine empirische Studie in der Sekundarstufe II. Marburg/Lahn: utzverlag.
 3. Peti-Stantić (2019): Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Zagreb: Ljevak.
Dopunska literatura
 1. didaktizacije književnih djela po izboru studenata
 2. Häusler, Maja (2002): "Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht". U: Zagreber Germanistische Beiträge 11, str. 247-259.
 3. Ehlers, Swantje (2016): Literaturdidaktik. Eine Einführung. Berlin: Reclam.
 4. Helmling/Wackwitz (1986): Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten. München: Goethe-Institut.
 5. Andrea Bertschi-Kaufmann (Hrsg.) (2011): Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. Berlin: Friedrich Verlag.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij