Naziv
Auksologija čovjeka
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS
3
Šifra
52346
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
U sažetom obliku upoznati studente antropologije s ontogenetskim i filogenetskim razvojem čovjeka i uzrocima varijacija u ljudskom životnom ciklusu u vremenu i prostoru, s posebnim naglaskom na središnji živčani sustav. Stečeno znanje poslužit će studentu pri procjeni i pravilnom objašnjenju različitosti u pojedinim tjelesnim osobinama čovjeka tijekom rasta, razvoja i starenja te omogućiti praćenje nastave ostalih kolegija.
Sadržaj
  1. Uvod u kolegij: određenje predmeta i metode auksologije čovjeka
  2. Povijest istraživanja ljudskog rasta i razvoja
  3. Životni ciklus čovjeka
  4. Evolucija ljudskog rasta i životnog ciklusa
  5. Svojstva rasta stanica i tkiva
  6. Dobne i spolne varijacije u tjelesnom rastu i metode praćenja rasta
  7. Svojstva rasta središnjega živčanoga sustava
  8. Genetska regulacija rasta čovjeka
  9. Endokrina regulacija rasta čovjeka
  10. Pubertet i adolescencija
  11. Produženi razvoj mozga u čovjeka
  12. Odrasla dob i starenje
  13. Utjecaj faktora okoliša na rast i razvoj
  14. Biokulturni aspekti ljudskog rasta i razvoja
  15. Plastičnost mozga i digitalna evolucija

Ishodi učenja
  1. Objasniti osnove principe ontogenetskog i filogenetskog razvoja čovjeka
  2. Definirati razvojna razdoblja i glavne tjelesne promjene tijekom tog razdoblja
  3. Opisati osnovnu građu organskih sustava u čovjeka
  4. Objasniti odnos promjena u mozgu i pojave čovjeku specifičnih psiholoških funkcija
  5. Definirati pojam plastičnosti mozga, te sociokulturne i psihološke učinke utjecaja okoline na strukturu mozga
Metode podučavanja
Predavanja, praktično pokazivanje, vođena diskusija, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pisani test s višestrukim izborom za provjeru faktografskog znanja; Diskusija i problemski zadatci za provjeru razumijevanja; Esej za provjeru analitičkih vještina

Obavezna literatura
  1. Beckett C., Taylor H. 2010. Human growth and development. Los Angeles: SAGE
Dopunska literatura
  1. Kandel E. R., Schwartz J. H., Jessell T. M., Siegelbaum S. A., Hudspeth A. J. 2013. Principles of Neural Science. New York: MC Grav Hil

Obavezan predmet na studijima
  1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar