Naziv
Knjižnice i knjižnične zbirke I
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
117583
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente da razumiju ulogu i zadaće knjižnica kao društvenih ustanova i javnih prostora, da mogu razlikovati zadaće pojedinih vrsta knjižnica, da razumiju cilj osnivanja pojedinih službi i usluga, da znaju planirati i organizirati rad u knjižnici i da mogu procijeniti uspješnost pojedinih službi i usluga.
Sadržaj
 1. Knjižnica i knjižnične zbirke - temeljne definicije
 2. Podjela knjižnica po kriterijima građe, korisnika, dostupnosti, UNESCO-ova podjela
 3. Knjižnično zakonodavstvo, Zakon o knjižnicama - temeljni propisi i odredbe
 4. Narodne knjižnice - organizacija, službe, korisnici
 5. Narodne knjižnice - dokumenti o misiji i viziji, nabavna politika
 6. Školske knjižnice - organizacija, službe i korisnici
 7. Visokoškolske knjižnice - organizacija, službe i korisnici
 8. Nacionalna knjižnica - organizacija i službe, obvezni primjerak, matična djelatnost
 9. Nacionalna knjižnica - korisnici, usluge za korisnike, bibliografska djelatnost
 10. Specijalne knjižnice i znanstvene knjižnice - organizacija, službe i korisnici
 11. Pravo na slobodan pristup informacijama u knjižnicama
 12. IFLA-ine smjernice (narodne knjižnice, pokretne knjižnice, darovi za zbirke, školske knjižnice, usluge za djecu, usluge za mlade)
 13. Sadržaj i izrada dokumenata važnih za poslovanje svih vrsta knjižnica
 14. Marketing, suradnja s drugim ustanovama
 15. Knjižničarstvo kao struka, knjižničarske udruge

Ishodi učenja
 1. Definirati knjižnične zbirke u širem smislu
 2. Razlikovati knjižnične zbirke u užem smislu
 3. Razlikovati zadaće pojedinih vrsta knjižnica
 4. Objasniti načine nabave u knjižnicama
 5. Kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge u knjižnicama
 6. Objasniti dokumente o viziji i misiji različitih vrsta knjižnica
 7. Pravilno postupati s darovnim ponudama u knjižnici
 8. Analizirati najvažnije članke Zakona o knjižnicama
 9. Identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 10. Procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 11. Razvijati usluge i programe za korisnike
 12. Provoditi programe zaštitite građe i podataka
 13. Provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
Metode podučavanja
Predavanja
Seminari
Sustav učenja na daljinu (predaja zadaća, izrada rječnika pojmova, konzultacije, dokumenti)
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit - 60% ocjene
Seminarski rad (izlaganje) - 30% ocjene
Sudjelovanje na nastavi - 10% ocjene

Obavezna literatura
 1. IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
 2. IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 3. Gorman, M. Postojana knjižnica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006. Str. 69-83 i 100-124.
 4. Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105(1997).
 5. Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
 6. Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008.
 7. Smjernice za knjižnične usluge za mladež. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
Dopunska literatura
 1. Brophy, P. The library in the twenty-first century. London : Library Association Publishing, 2001.
 2. IFLA-in Manifest o Internetu. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 163-165.
 3. Knjižnice i intelektualna sloboda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), str. 157-158.
 4. Obvezni primjerak. // Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Str. 125-129.
 5. Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja u knjižnicama : smjernice za knjižničare / priredile Lesley Farmer i Ivanka Stričević. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012.
 6. Smjernice za pokretne knjižnice. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij