Naziv
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
10
Šifra
46997
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uvježbati fonetsku građu i ortografiju, razviti jezičnu i komunikacijsku kompetenciju.
Sadržaj
 1. 1. tjedan – uvod u terminologiju – ponavljanje osnovnih pravila španjolske ortografije
 2. 2. tjedan – ponavljanje pravila naglašavanja (agudas, llanas, esdrújulas; diftonzi, triftonzi, hijat; složenice, riječi latinskog podrijetla, strane riječi, veliko slovo)
 3. 3. tjedan – upotreba b, v , w
 4. 4. tjedan – upotreba c, k, q, z, ch
 5. 5. tjedan – izgovor “ceceo”; i “seseo”
 6. 6. tjedan – upotreba g, j, h
 7. 7. tjedan – upotreba i, y, ll
 8. 8. tjedan – upotreba m, n, ñ
 9. 9. tjedan – upotreba p, r, rr, t, x
 10. 10. tjedan – ponavljanje, uvježbavanje i diktat
 11. 11. tjedan – španjolski u Španjolskoj
 12. 12. tjedan – španjolski u Hispanskoj Americi
 13. 13. tjedan – španjolski u Hispanskoj Americi
 14. 14. tjedan – fenomen “el voseo”
 15. 15. tjedan – kratice, akronimi - ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 2. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Uvježbavši fonetsku građu i ortografiju razvit će jezičnu i komunikacijsku kompetenciju.
 4. Student će biti kadar upotrebljavati terminologiju te fonetske i fonološke strukture i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
Metode podučavanja
Predavanje, vježbe, samostalan rad i rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Provjere znanja tijekom semestra, pismeni i usmeni dio ispita, domaći uradci.

Obavezna literatura
 1. Siles Artés, J.: Ejercicios prácticos de pronunciación de español. Madrid: SGEL, 2000.
 2. Navarro Tomás, Tomás, N.: Manual de pronunciación española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992.
 3. RAE: Ortografía de la lengua española. Madrid: Ed. Espasa, 2000.
Dopunska literatura
 1. Quilis, Antonio; Fernández, Joseph A.: Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.
 2. Gómez Torrego, Leonardo: Gramática didáctica del español. Madrid: SM, 2002.
 3. Vaquero de Ramírez, María: El español de América I. Pronunciación. Madrid: ARCO/LIBROS, S.L., 2003.
 4. Vaquero de Ramírez, María: El español de América II. Morfosintaxis y Léxico. Madrid: ARCO/LIBROS, S.L., 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar