Naziv
Latinska sintaksa 1
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
7
Šifra
51423
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u latinskom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje sličnosti i razlika u sintaksi padeža i sintaksi zavisnih rečenica između latinskoga i hrvatskoga jezika; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prevođenja na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodni dogovor; seminar: De bello Iugurthino 1-3
 2. Akuzativ 1; seminar: De bello Iugurthino 4-8
 3. Akuzativ 2; seminar: De bello Iugurthino 9-13
 4. Dativ; seminar: De bello Iugurthino 14-18
 5. Genitiv; seminar: De bello Iugurthino 19-23
 6. Ablativ 1; seminar: De bello Iugurthino 24-28
 7. Ablativ 2; seminar: De bello Iugurthino 29-33
 8. Značenje i upotreba vremena; seminar: Aeneis I, 1-49
 9. Značenje i upotreba načina u nezavisnim rečenicama; seminar: Aeneis I, 50-91
 10. Slaganje vremena; seminar: Aeneis I, 92-141
 11. Jednačenje načina; seminar: Aeneis I, 142-197
 12. Upitne rečenice; seminar: Aeneis I, 198- 253
 13. Zahtjevne rečenice; seminar: Aeneis I, 254-304
 14. Zaključak; seminar: Aeneis I, 305-352
 15. Priprema za ispit; seminar: osvrt na pročitane tekstove

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti sintaktičke odnose u latinskom jeziku
 2. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta prevođenjem teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama latinskog.
 5. Usporediti i povezati latinski sintaktički sustav s hrvatskim sustavom.
Metode podučavanja
Individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i projektora. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz latinskoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani sintaktički oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne sintaktičke osobine latinskoga jezika. Težište je na sintaksi zavisnih rečenica.
Metode ocjenjivanja
Četiri manje (10 minuta) i jedna veća (45 minuta) pisana provjera tijekom semestra. Tijekom semestra evidentira se i aktivnost studenata na seminaru. Završni ispit na kraju semestra sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio sadrži gramatički test te prijevod ulomaka iz lektirnoga teksta. Za pristup usmenom dijelu ispita oba dijela pismenog ispita moraju biti pozitivno ocijenjena. Konačna se ocjena dobije zbrojem rezultata iz svih navedenih provjera, pri čemu najveći utjecaj (70%) ima rezultat iz završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Gortan-Gorski-Pauš - Latinska gramatika, Školska knjiga. Zagreb (više pretisaka)
 2. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb (više pretisaka)
 3. Marević, Jozo, Hrvatsko-latinski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 4. Salustije, Bellum Iugurthinum
 5. Vergilije, Aeneidos liber I
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar