Naziv
Latinska sintaksa 2
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
7
Šifra
51426
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u latinskom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje značenja latinskih glagolskih vremena i načina u odnosu na hrvatske; uočavanje osobitosti u odnosu latinskih i hrvatskih zavisnih rečenica; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prevođenja na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodni dogovor; seminar: In Catilinam III, 1-5
 2. Vremenske rečenice 1; seminar: In Catilinam III, 6-10
 3. Vremenske rečenice 2; seminar: In Catilinam III, 11-15
 4. Uzročne rečenice; seminar: In Catilinam III, 16-20
 5. Posljedične rečenice; seminar: In Catilinam III, 21-25
 6. Poredbene rečenice; seminar: In Catilinam III, 26-29
 7. Pogodbene rečenice; seminar: De rerum natura I, 1-43
 8. Zavisni hipotetički period 1; seminar: De rerum natura I, 44-101
 9. Zavisni hipotetički period 2; seminar: De rerum natura I, 102-145
 10. Dopusne rečenice; seminar: De rerum natura II, 1-61
 11. Odnosne rečenice; seminar: De rerum natura IV, 1037-1090
 12. Neupravni govor; seminar: De rerum natura IV, 1091-1140
 13. Red riječi i rečenica; seminar: De rerum natura IV, 1141-1191
 14. Ponavljanje i priprema za ispit; seminar: De rerum natura IV, 1192-1232
 15. Ponavljanje i priprema za ispit; seminar: osvrt na pročitane tekstove

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku
 2. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta prevođenjem teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama latinskoga.
 5. usporediti latinske sintaktičke kategorije s hrvatskima
Metode podučavanja
Individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i projektora. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz latinskoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani sintaktički oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne sintaktičke osobine latinskoga jezika. Težište je na sintaksi zavisnih rečenica i sintaksi padeža.
Metode ocjenjivanja
Četiri manje (10 minuta) i jedna veća (45 minuta) pisana provjera tijekom semestra. Tijekom semestra evidentira se i aktivnost studenata na seminaru. Završni ispit na kraju semestra sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio sadrži gramatički test te prijevod ulomaka iz lektirnoga teksta. Za pristup usmenom dijelu ispita oba dijela pismenog ispita moraju biti pozitivno ocijenjena. Konačna se ocjena dobije zbrojem rezultata iz svih navedenih provjera, pri čemu najveći utjecaj (70%) ima rezultat iz završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Gortan-Gorski-Pauš - Latinska gramatika, Školska knjiga. Zagreb (više pretisaka)
 2. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb (više pretisaka)
 3. Marević, Jozo, Hrvatsko-latinski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 4. Ciceron, In Catilinam I-IV
 5. Lukrecije, De rerum natura I, 1-145; II, 1-61; IV, 1037-1287; VI, 1090-1286
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar