Naziv
Latinski jezik za romaniste 1 (francuski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
97919
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Poznavanje i praktična primjena gramatike, vokabulara i frazeologije latinskoga jezika kao pripomoć za studij romanskih jezika s fonetskog, fonološkog, morfološkog gledišta.
Sadržaj
 1. uvodni sat
 2. povijesni pregled, nazočnost i značaj latinskoga jezika, pismo, glasovi, glasovne promjene, izgovor i naglasak
 3. vrste riječi, gramatičke kategorije imena, tipovi deklinacija
 4. imenice, prezent 1. - 4. konjugacije
 5. imenice, prezent glagola ,,biti“
 6. imenice
 7. pridjevi
 8. komparacija pridjeva
 9. tvorba i komparacija priloga
 10. zamjenice
 11. zamjenice
 12. zamjenički pridjevi i brojevi
 13. prijedlozi
 14. analiza odabranog teksta
 15. sinteza i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. ispravno pročitati latinski tekst
 2. prepoznati morfološke kategorije u latinskom jeziku
 3. prevesti jednostavnije latinske tekstove
 4. uočiti na odabranim primjerima razlike klasičnog i vulgarnog latinskog
 5. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti.
 6. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Grupni pristup; korištenje računala i projektora; tumačenje gramatičkih cjelina te primjena i uvježbavanje obrađenog gradiva na zadacima i kraćim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra (45 min).

Obavezna literatura
 1. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga (više izdanja)
 2. dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar