Naziv
Latinski jezik za romaniste 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS
2
Šifra
36888
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Poznavanje i praktična primjena gramatike, vokabulara i frazeologije latinskoga jezika kao pripomoć za studij romanskih jezika s fonetskog, fonološkog, morfološkog gledišta.
Sadržaj
 1. uvodni sat
 2. gramatičke kategorije glagola, glagolske osnove
 3. prezentska osnova – indikativ
 4. perfektna i participska osnova – indikativ
 5. imperativ i konjunktiv
 6. ostali glagolski oblici
 7. consecutio temporum
 8. sintaksa zavisnih rečenica
 9. akuzativ s infinitivom
 10. nominativ s infinitivom
 11. perifrastična konjugacija aktivna
 12. perifrastična konjugacija pasivna
 13. ablativ apsolutni
 14. sintaksa padeža
 15. sinteza i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. ispravno pročitati latinski tekst
 2. prepoznati morfološke kategorije u latinskom jeziku
 3. prepoznati sintaktičke kategorije u latinskom jeziku
 4. prevesti jednostavnije tekstove
 5. povezati neka obilježja latinskog i romanskih jezika
Metode podučavanja
Grupni pristup; korištenje računala i projektora; tumačenje gramatičkih cjelina te primjena i uvježbavanje obrađenog gradiva na zadacima i kraćim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra (45 min).

Obavezna literatura
 1. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 2. dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 3. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar