Naziv
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
51352
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije, frazeologije i leksikografije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.
Sadržaj
 1. Leksikologija kao jezikoslovna disciplina. Predmet leksikologije (leksička semantika, sustavni odnosi u leksiku, leksikon, stilski aspekti leksičkih jedinica, frazemi, termini). Leksikologija prema drugim lingvističkim disciplinama (fonologiji, morfologiji, morfonologiji, tvorbi riječi, sintaksi, stilistici, dijalektologiji, sociolingvistici, etimologiji).
 2. Riječ i njezine definicije. Leksem. Riječ-oblik / morfemska riječ. Riječ kao znak. Plan izraza i plan sadržaja. Pristupi značenju. Semantički trokut.
 3. Leksičko značenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Osnovno i izvedeno značenje. Realizacija višeznačnosti (leksička metafora, leksička metonimija, leksička sinegdoha).
 4. Struktura leksičkog značenja riječi. Sem. Vrste semova.
 5. Sustavni odnosi u leksiku. Leksičko-semantička polja i grupe. Hiperonimija. Hiponimija. Holonimija. Meronimija. Ekvonimija.
 6. Sinonimija i sinonimi. Dominanta sinonimnog niza. Kontrastivni odnosi (antonimni i konverzivni). Podjele antonima. Kontradiktorne antonimske opozicije. Konverzivi.
 7. Homonimija i homonimi. Međujezična homonimija (lažni prijatelji). Ukrajinsko-hrvatski lažni prijatelji. Paronimija i paronimi.
 8. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Procesi divergencije i konvergencije. Vlastiti ukrajinski leksik. Posuđeni leksik. Razdoblja i ishodišta posuđivanja. Vrste posuđenica.
 9. Aktivni i pasivni leksik. Vremensko raslojavanje leksika. Neologizmi. Arhaizmi. Historizmi.
 10. Vlastita imena (onimi). Vlastita imena i značenje. Proučavanje prirode vlastitih naziva u kontekstu teorije izravne referencije i teorije deskripcija. Vlastita imena u okviru tradicionalne leksičke semantike. Funkcije onima. Onomastika kao znanost koja se bavi proučavanjem vlastitih imena. Klasifikacija onima. Ukrajinski antroponimni sustav.
 11. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao jezična jedinica. Klasifikacija frazema (semantička, semantičko-gramatička i dr.). Frazemi prema vrsti riječi.
 12. Sustavni odnosi u frazeologiji (frazemski antonimi, sinonimi, homonimi i paronimi; polisemija u frazeologiji; frazemske inačice). Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.
 13. Leksikografija kao znanost. Metaleksikografija i primijenjena leksikografija. Ukrajinska leksikografija.
 14. Osnovni leksikografski pojmovi. Analiza rječničkih članaka (*praktični dio završnog ispita).
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 2. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i analiza rječničkog članka).

Obavezna literatura
 1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2006. С. 195 – 353.
 2. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін. Київ: «Знання», 2010.
Dopunska literatura
 1. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР; за заг. ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1973.
 2. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. Київ: «Знання», 2007.
 3. Fink-Arsovski, Ž. Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, Zagreb, FF press, 2001.
 4. Lewis, K. Lažni prijatelji: s Rječnikom hrvatsko-ruskih lažnih prijatelja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2016.
 5. Menac, A. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007.
 6. Popović, M., Trostinska, R. Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb: FF press, 2009. S. 97–111.
 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.
 8. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. Київ: Радянськa школа. 1986.
 9. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. Львів: Фенікс, 1996.
 10. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. Київ: «Українська книга», 2000.
 11. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. Київ: Довіра, 1999.
 12. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. Київ: Науковa думка, 2001. Т.1. 1026 с.; Т.2. 953 с.
 13. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. Київ: Освіта, 1998.
 14. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. Київ: Науковa думка, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar