Naziv
Leksikologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
60069
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s leksikologijom (njezinim razvojem, područjem bavljenja, istraživačkim metodama i ciljevima), temeljnim leksikološkim pojmovima te obilježjima leksičkog sustava suvremenog srpskog (književnog) jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u leksikologiju: predmet i područje bavljenja; razvoj leksikologije kao samostalne discipline; odnos leksikologije i drugih lingvističkih disciplina
 3. Temeljni leksikološki pojmovi: riječ, leksem, leks i aloleks; klasifikacija leksema s obzirom na njihova značenjska i strukturna obilježja
 4. Temeljni leksikološki pojmovi: opći, zajednički i mentalni leksikon
 5. Leksičko značenje: temeljni semantički pojmovi; tradicionalni i suvremeni pristupi značenju; vrste značenja i temeljne funkcije jezika
 6. Leksički sintagmatski i paradigmatski odnosi
 7. (Konceptualna) metafora i metonimija
 8. Leksikologija i dijakronijska semantika
 9. Zajednički leksikon srpskog jezika: vremenski faktor raslojavanja
 10. Zajednički leksikon srpskog jezika: teritorijalni i funkcionalni faktor raslojavanja
 11. Žargon i jezična inovativnost
 12. Leksikon srpskog jezika: struktura srpskog leksikona i njegov razvoj kroz povijest (influsivni i eksflusivni procesi)
 13. Leksikografija; vrste rječnika; rječnička makrostruktura i mikrostruktura; računalna leksikografija.
 14. Rječnici srpskog jezika: razvoj srpske leksikografije kroz povijest, suvremeno stanje i perspektive
 15. Leksikološke discipline sa visokim stupnjem autonomije: tvorba riječi, frazeologija, etimologija, onomastika

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne leksikološke i leksikografske pojmove
 2. Objasniti položaj leksikologije u odnosu na druge lingvističke discipline
 3. Objasniti obilježja i ustroj općeg, zajedničkog i mentalnog leksikona
 4. Objasniti tipove sintagmatskih i paradigmatskih odnosa među jedinicama leksikona srpskog jezika
 5. Analizirati komponente leksičkog značenja te objasniti i primijeniti modele njegova tumačenja
 6. Opisati i objasniti razvoj srpskog leksikona kroz povijest
 7. Opisati razvoj srpske leksikografije kroz povijest
 8. Analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 9. Objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 10. Prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Šipka, D. (2006). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Dragičević, R. (2007). Leksikologija srpskog jezika, Zavod za udžbenike, Beograd.
Dopunska literatura
 1. Klajn, I. (1996), Leksika (Srpski jezik na kraju veka, Radovanović, М. ur.). Beograd, Institut za srpski jezik SANU (37–87).
 2. Zgusta, L. (1991). Priručnik leksikografije, Sarajevo.
 3. Gortan-Premk D. (1997). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku. Beograd.

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar