Naziv
Lingvistički opis francuskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
125539
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Svladavanje načina konkretnog i kritičkog lingvističkog opisa na primjeru francuskog jezika.
Sadržaj
 1. Izlaganje ciljeva i metoda rada, očekivanja na kraju semestra. Pregled osnovnih lingvističkih pojmova.
 2. Sažet osvrt na povijest francuskog jezika – mjesto francuskog među romanskim jezicima, razvoj francuskog jezika kroz stoljeća.
 3. Fonološki sustav francuskoga jezika, artikulacijsko-akustičke osobitosti vokala i konsonanata. Osobitosti francuskog izvora i glavni fonetski fenomeni.
 4. Analiza i teorijski opis odabranih morfoloških kategorija I.
 5. Analiza i teorijski opis odabranih morfoloških kategorija II.
 6. Odabrane teme iz francuske sintakse I.
 7. Odabrane teme iz francuske sintakse II.
 8. Pismena provjera.
 9. Kontakti francuskog s drugim jezicima – posuđenice iz drugih jezika u francuskom jeziku (naglasak na anglicizme).
 10. Francuske posuđenice u europskim jezicima.
 11. Temeljni pojmovi lingvistike teksta I: pregled jedinica koje sudjeluju u organizaciji odnosa među rečenicama u tekstu (konektori, ritmo-melodijska interpunkcija)
 12. Temeljni pojmovi lingvistike teksta II.
 13. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 14. Studentska izlaganja I.
 15. Studentska izlaganja II.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja studenti će moći razlikovati i usporediti različite teorijske pristupe lingvističkom opisu francuskoga jezika na fonološkom, morfološkom, semantičkom i sintaktičkom planu.
 2. Nakon učenja studenti će moći primijeniti odabrani teorijski pristup francuskoga jezika na elemente fonološkog, morfološkog, semantičkog i sintaktičkog plana.
 3. Nakon učenja studenti će moći analizirati glavne elemente u odabranom lingvističkog tekstu, povezati ih s ranije usvojenim znanjima.
 4. Nakon učenja studenti će moći kritički protumačiti glavne značajke odabranih teorijskih pristupa lingvističkom opisu francuskoga jezika.
 5. kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u rješavanju novih i složenih problema polazeći od deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskoga jezika povezivanjem znanja pojedinih područja lingvističke analize
 6. integrirati znanja i pronalaziti jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina jezikoslovne analize sa sinkronijskog i dijakronijskog motrišta te preispitati sličnosti i razlike pri njihovom prepoznavanju
Metode podučavanja
Čitanje tekstova
Analiza i tumačenje pročitanih tekstova
Usmena izlaganja

Metode ocjenjivanja
jedna pismena provjera
seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Lingvistički opisi francuskog (gramatike) temeljeni na različitim teorijskim orijentacijama.
Dopunska literatura
 1. Tesnière, L., Esquisse d’une syntaxe structurale, C. Klincksieck, Paris, 1953.
 2. Grammaire fonctionnelle du français, sous la direction d’André Martinet, Crédif, Paris, 1979.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij