Naziv
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
118195
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje temeljnih pojmova romanskih jezika s naglaskom na primjenu na francuski i rumunjski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodno – upoznavanje s kolegijem, studentskim obvezama i temama kolegija
 2. Od latinskog do francuskog i rumunjskog – nastanak francuskog te rumunjskog jezika, supstrat, superstrat, najznačajnije promjene u francuskom i rumunjskom u odnosu na latinski.
 3. Fonetika i fonologija. Fonološki sustav francuskoga i rumunjskog jezika – najznačajnije fonološke osobitosti izgovora.
 4. Teorijski opis i usporedba odabranih morfoloških kategorija I.
 5. Teorijski opis i usporedba odabranih morfoloških kategorija II.
 6. Teorijski opis i usporedba odabranih morfoloških kategorija III.
 7. Sintaksa – osobitosti francuske i rumunjske rečenice
 8. Odabrane teme iz francuske i rumunjske sintakse
 9. Leksikologija – francusko-rumunjski jezični dodiri
 10. Kontakti francuskog i rumunjskog s drugim jezicima – posuđenice iz drugih jezika u francuskom i rumjskom jeziku
 11. Frazemi – pregled prema vrstama i učestalosti uporabe u svakodnevom govoru
 12. Temeljni pojmovi lingvistike teksta
 13. Rezimiranje obrađenih cjelina
 14. Ocjenjivanje studenata. Studentska izlaganja I
 15. Ocjenjivanje studenata. Studentska izlaganja II

Ishodi učenja
 1. Usvajanje instrumentarija za istraživanje romanskih idioma te kritičke valorizacije rezultata
 2. Upoznavanje jezične stvarnosti cjelokupne Romanije.
 3. Kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u rješavanju novih i složenih problema polazeći od deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis rumunjkoga jezika povezivanjem znanja pojedinih područja lingvističke analize.
 4. Integrirati znanja i pronalaziti jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina jezikoslovne analize sa sinkronijskog i dijakronijskog motrišta te preispitati sličnosti i razlike pri njihovom prepoznavanju.
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa:RN102 koristiti relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih primijeniti; RN104 navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski i francuski jezik; RN105 objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije,morfologije i sintakse romanskih jezika.
 6. Learning outcomes at the level of the study programme: RN102 use relevant primary and secondary sources of information and apply them in an adequate manner; RN104 state the most important concepts in general Romance studies with an emphasis on the Romanian and French language; RN105 explain and use the basic apparatus of linguistics on various levels language study and apply it in the analysis of phonetics, phonology, morphology, and syntax of the Romance languages.
Metode podučavanja
Jezik: rumunski i francuski
Sažet, ali sustavan opis temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma (francuskog i rumunjkog jezika), popraćen analizom odgovarajućih jedinica odabranog korpusa, s težištem na svojstvima koja čine posebnost tih idioma u okviru Romanije – fonetska / fonološka i morfološka razina; morfosintaktička, sintaktička i leksička razina.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i pisanje seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Mioarea Avram i Marius Sala, Connaissez vous le roumain? Editions de la fondation culturelle roumaine, Bucarest 2001
 2. Mioarea Avram i Marius Sala, Faceţi cunoştintă cu limba română, Studiom, Editura Echinox, Cluj, 2001
 3. Martin Harris and Nigel Vincent, THE ROMANCE LANGUAGES, Routledge 2001
 4. D Macrea, Studii de lingvistică română, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1970.
Dopunska literatura
 1. – Kao dopunska literatura preporučuju se lingvistički opisi (gramatike) odabrana idioma.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij