Naziv
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS bodovi
3
Šifra
118195
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje temeljnih pojmova romanskih jezika s naglaskom na primjenu na francuski i rumunjski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodno – upoznavanje s kolegijem, studentskim obvezama i temama kolegija
 2. Od latinskog do francuskog i rumunjskog – nastanak francuskog te rumunjskog jezika, supstrat, superstrat, najznačajnije promjene u francuskom i rumunjskom u odnosu na latinski.
 3. Fonetika i fonologija. Vokali i konsonanti francuskog jezika – posebnosti izgovora; usporedba s fonemima rumunjskog jezika.
 4. Morfologija – imenice, pridjevi; usporedba s rumunjskim jezikom
 5. Morfologija – zamjenice po vrstama
 6. Morfologija – član usporedba između rumunjskog, francuskog i hrvatskog jezika
 7. Morfologija – glagoli, glagolska vremena usporedba između rumunjskog i francuskog jezika
 8. Morfologija – pridjevi i prilozi
 9. Morfologija – veznici, prijedlozi
 10. Sintaksa – osobitosti francuske i rumunjske rečenice
 11. Leksikologija – francusko-rumunjski jezični dodiri
 12. Dijalekti
 13. Frazemi – pregled prema vrstama i učestalosti uporabe u svakodnevom govoru
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina
 15. Ocjenjivanje studenata

Ishodi učenja
 1. Usvajanje instrumentarija za istraživanje romanskih idioma te kritičke valorizacije rezultata
 2. Upoznavanje jezične stvarnosti cjelokupne Romanije.
Metode podučavanja
Jezik: rumunski i francuski Sažet, ali sustavan opis temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma (francuskog i rumunjkog jezika), popraćen analizom odgovarajućih jedinica odabranog korpusa, s težištem na svojstvima koja čine posebnost tih idioma u okviru Romanije – fonetska / fonološka i morfološka razina; morfosintaktička, sintaktička i leksička razina.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i pisanje seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Mioarea Avram i Marius Sala, Connaissez vous le roumain? Editions de la fondation culturelle roumaine, Bucarest 2001
 2. Mioarea Avram i Marius Sala, Faceţi cunoştintă cu limba română, Studiom, Editura Echinox, Cluj, 2001
 3. Martin Harris and Nigel Vincent, THE ROMANCE LANGUAGES, Routledge 2001
 4. D Macrea, Studii de lingvistică română, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1970.
Dopunska literatura
 1. – Kao dopunska literatura preporučuju se lingvistički opisi (gramatike) odabrana idioma.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij