Naziv
Lingvistika za romaniste
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184207
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje pojmova lingvističke analize i mogućnosti njihove primjene na konkretno opisivanje romanskih idioma.
Sadržaj
  1. Uvodni sat - opis kolegija i studentskih obaveza; Kratka povijest romanistike
  2. Temeljni lingvistički pojmovi primijenjeni u romanistici (fonologija)
  3. Temeljni lingvistički pojmovi primijenjeni u romanistici (morfologija)
  4. Temeljni lingvistički pojmovi primijenjeni u romanistici (sintaksa)
  5. Temeljni lingvistički pojmovi primijenjeni u romanistici (leksik)
  6. Temeljni lingvistički pojmovi primijenjeni u romanistici (semantika)
  7. Rezimiranje i provjera znanja
  8. Primjena znanja u kontrastivnoj analizi određenog romanskog idioma (fonologija)
  9. Primjena znanja u kontrastivnoj analizi određenog romanskog idioma (morfosintaksa)
  10. Primjena znanja u kontrastivnoj analizi određenog romanskog idioma (leksik)
  11. Doprinos značajnih romanista u povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  12. Suvremeni pristupi u romanistici
  13. Korpusna lingvistika u romanistici
  14. Izlaganja studentskih seminarskih radova
  15. Izlaganja studentskih seminarskih radova; Rezimiranje i provjera znanja

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći primijeniti temeljne lingvističke pojmove iz fonologije, morfologije, sintakse i lekstika u uspoređivanju razvoja romanskih jezika.
  2. Studenti će moći analizirati posebnosti semantičkog razvoja različitih romanskih jezika.
  3. Studenti će moći primijeniti stečeno znanje u lingvističkoj analizi određenog romanskog jezika u odnosu na ostale romanske jezike.
  4. Studenti će moći, na temelju poznavanja povijesti i današnje situacije u romanistici, odabrati određen pristup u kasnijem bavljenju romanistikom.
  5. Studenti će moći kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u rješavanju novih i složenih problema polazeći od deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskoga jezika povezivanjem znanja pojedinih područja lingvističke analize
  6. Studenti će moći navesti, definirati i u stručnom diskursu primijeniti osnovne lingvističke pojmove
  7. Studenti će moći kritički prosuđivati suvremenu lingvističku literaturu
  8. Studenti će moći komunicirati i argumentirati svoje ideje integriranjem znanja, te se prilagoditi akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
Metode podučavanja
Predavanja (s aktivnim uključivanjem studenata), seminari, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
  1. Vidos, B. E. (1973): Manual de lingüística romanica. Madrid: Aguilar.
  2. Glessgen, Martin-Dietrich (2007): Linguistique romane. Paris: Armand Colin
  3. Reinheimer Rîpeanu, Sanda (2001): Lingvistica romanică. Bucureşti: BIC ALL
  4. Harris, Martin / Vincent, Nigel: (1990) The Romance Languages. New York: Oxford University Press
  5. Munteanu Colán, Dan (2005): Breve historia de la lingüística románica, Madrid: Arco/Libros
Dopunska literatura
  1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka et al. (2001.): Uvod u lingvistiku, Zagreb: Školska knjiga
  2. Lausberg, Heinrich (1993): Lingüística románica – fonética. Madrid: Editorial Gredos
  3. Lausberg, Heinrich (1993): Lingüística románica – morfología. Madrid: Editorial Gredos

Izborni predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar