Naziv
Lingvistika za romaniste
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
184207
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje pojmova lingvističke analize i mogućnosti njihove primjene na konkretno opisivanje romanskih idioma.
Sadržaj
 1. Uvodni sat - upoznavanje s temama kolegija i obvezama studenata
 2. Kratka povijest romanistike
 3. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (fonologija)
 4. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (morfologija)
 5. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (sintaksa I.)
 6. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (sintaksa II.)
 7. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (leksik I.)
 8. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (leksik II.)
 9. Rezimiranje i provjera znanja
 10. Lingvističke teorije utemeljene na opisu romanskih idioma I.
 11. Lingvističke teorije utemeljene na opisu romanskih idioma II.
 12. Kontrastivna analiza određenog romanskog idioma u odnosu na ostale romanske idiome
 13. Suvremeni pristupi u romanistici I.
 14. Suvremeni pristupi u romanistici II.
 15. Rezimiranje i provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razlikovati i usporediti različite teorijske pristupe lingvističkom opisu romanskih jezika na fonološkom, morfološkom, semantičkom i sintaktičkom planu.
 2. Studenti će moći primijeniti odabrane teorijske pristupe na elemente fonološkog, morfološkog, semantičkog i sintaktičkog plana odabranog romanskog jezika.
 3. Studenti će moći analizirati glavne elemente u odabranom lingvističkom tekstu i povezati ih s ranije usvojenim znanjima.
Metode podučavanja
Predavanja (s aktivnim uključivanjem studenata), seminari, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Lausberg, Heinrich: Lingüística romanica. 1965. Madrid: Gredos.
 2. Vidos, B. E.: Manual de lingüística romanica. 1973. Madrid: Aguilar.
Dopunska literatura
 1. Harris, Martin / Vincent, Nigel: The Romance Languages. 1990. New York: Oxford University Press

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar