Naziv
Lingvokulturologija
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
170908
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi proučavanjem mlade lingvističke discipline, lingvokulturologije, koja se bavi problemom odnosa jezika i kulture. Riječ je o interdisciplinarnom jezičnom pravcu čija je osnovna zadaća otkrivanje mentaliteta naroda i kulture kroz jezik. Jezik se promatra kao put kojim dolazimo ne samo do suvremenog mentaliteta nacije, već njime dopiremo i do načina shvaćanja svijeta u prošlosti i to kroz prizmu metafora, simbola, figurativnih jezičnih jedinica poput frazema i poslovica itd. Cilj je kolegija pružiti teorijsku osnovu, razraditi principe te dati obrasce za jezičnu analizu sa stajališta lingvokulturologije.

Svladavajući nastavni plan i program temeljnih lingvističkih disciplina poput fonologije, morfologije, sintakse i leksikologije studenti većinom usvajaju znanja i vještine sustavno-strukturne lingvistike. Primarna je uloga ovoga kolegija upoznati studente sa suvremenim tendencijama u lingvistici i analizama antropocentrične jezične paradigme budući da se one bitno razlikuju od onih koje su im poznate iz sustavno-strukturne paradigme. Kolegij „Lingvokulturologija“ može u tom smislu predstavljati svojevrsnu lingvističku nadgradnju.
Sadržaj
 1. (P) Pojam kultura i pristupi proučavanju kulture. Kulturologija kao znanost. Lingvokulturologija: objekt proučavanja, zadaće, ciljevi, metode, glavni predstavnici i škole. (S) Što je istraživanje u lingvistici?
 2. (P) Problem odnosa jezik – kultura u lingvistici: od W. von Humboldta i A. A. Potebnje, preko E. Sapira i B. Whorfa pa do lingvokulturološkog izučavanja jezika i kulture. Pitanje promjene paradigmi u lingvistici. Nova antropocentrična paradigma i mjesto lingvokulturologije u njoj. (S) Metodologija lingvističkog istraživanja.
 3. (P) Lingvokulturologija: terminološki aparat (S) Ilustracija lingvokulturološkoga terminološkog aparata: praktični zadaci.
 4. (P) Pojmovi: jezična slika svijeta i jezična ličnost. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje novih pojmova na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 5. (P) Metafora kao način predstavljanja kulture. Teorija metafore G. Lakoffa i M. Johnsona. Pojam "koncept" u lingvistici. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje metafora i koncepata na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 6. (P) Simbol kao stereotipizirana pojava kulture. Nacionalna specifičnost simbola. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje simbola kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 7. (P) Stereotip kao pojava kulture. Vrste stereotipa. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje stereotipa kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 8. (P) Lik čovjeka u mitu i folkloru kroz prizmu frazema i poslovica. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje novog gradiva na frazeološkoj i paremiološkoj građi: praktični zadaci.
 9. (P) Verbalne asocijacije, jezik i kultura. (S) Asocijativna ispitivanja: praktični zadaci.
 10. (P) Verbalne asocijacije u istraživanju leksičkog značenja. (S) Rječnici asocijacija i njihova svrha: praktični zadaci.
 11. (P) Primjeri lingvokulturoloških istraživanja. (S) Planiranje vlastitoga lingvokulturološkog istraživanja: kako definirati lingvokulturološki problem, ciljeve, metodologiju i relevantnost istraživanja.
 12. Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije životinja u hrvatskom jeziku.
 13. Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije osjećaja u hrvatskom jeziku.
 14. Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava
 15. Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava

Ishodi učenja
 1. Usvojiti i interpretirati terminološki aparat nove lingvističke discipline, tj. usvojiti i interpretirati lingvokulturološki terminološki aparat, s ciljem bavljenja kulturološkom problematikom u jezičnim jedinicama poput poslovica, frazema i dr.
 2. Provesti lingvokulturološko ispitivanje i adekvatno analizirati prikupljenu jezičnu građu.
 3. Kritički razmišljati i preispitivati usvojeno gradivo.
 4. Postavljati nova pitanja o jezično-kulturnim sponama.
Metode podučavanja
Na predavanjima i na seminaru predviđa se interakcija nastavnika i studenata. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
Metode ocjenjivanja
istraživanje / seminarski rad; usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barčot, B. (2017). Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. Воробьёв, В.В. (2008). Лингвокультурология. Москва: Российский университет дружбы народов.
 3. Драгићевић, Р. (2010). Вербалне асоциjациjе кроз српски jезик и културу. Београд: Друштво за српски jезик и културу Србиje.
 4. Лакофф, Дж., Джонсон, М. (2004). Метафоры, которыми мы живём. Москва: Изд. УРСС.
 5. Маслова, В.А. (2001). Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия».
 6. Zykova, I.V. (2019): Konceptosfera kulture i frazeologija: Teorija i metode lingvokulturološkog proučavanja. Zagreb: Srednja Europa.
Dopunska literatura
 1. Брилёва, И.С. и др. (2004). Лингвокультурологический словарь. Москва: Гнозис.
 2. Зыкова И.В. (2015). Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения. Москва: Ленанд.
 3. Stanojević, M.-M. (2013). Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa.
 4. Тер-Минасова, С. Г. (2004). Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Издательство МГУ.
 5. Тхорик, В. И.; Фанян, Н. Ю. (2006). Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Москва: ГИС.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 27. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 28. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 29. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 35. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 38. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 39. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 40. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 41. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 42. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 44. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 27. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar