Naziv
Lingvokulturologija
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
170908
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi proučavanjem mlade lingvističke discipline, lingvokulturologije, koja se bavi problemom odnosa jezika i kulture. Riječ je o interdisciplinarnom jezičnom pravcu čija je osnovna zadaća otkrivanje mentaliteta naroda i kulture kroz jezik. Jezik se promatra kao put kojim dolazimo ne samo do suvremenog mentaliteta nacije, već njime dopiremo i do načina shvaćanja svijeta u prošlosti i to kroz prizmu metafora, simbola, figurativnih jezičnih jedinica poput frazema i poslovica itd. Cilj je kolegija pružiti teorijsku osnovu, razraditi principe te dati obrasce za jezičnu analizu sa stajališta lingvokulturologije.

Svladavajući nastavni plan i program temeljnih lingvističkih disciplina poput fonologije, morfologije, sintakse i leksikologije studenti većinom usvajaju znanja i vještine sustavno-strukturne lingvistike. Primarna je uloga ovoga kolegija upoznati studente sa suvremenim tendencijama u lingvistici i analizama antropocentrične jezične paradigme budući da se one bitno razlikuju od onih koje su im poznate iz sustavno-strukturne paradigme. Kolegij „Lingvokulturologija“ može u tom smislu predstavljati svojevrsnu lingvističku nadgradnju.
Sadržaj
 1. (P) Pojam kultura i pristupi proučavanju kulture. Kulturologija kao znanost. Lingvokulturologija: objekt proučavanja, zadaće, ciljevi, metode, glavni predstavnici i škole. (S) Što je istraživanje u lingvistici?
 2. (P) Problem odnosa jezik – kultura u lingvistici: od W. von Humboldta i A. A. Potebnje, preko E. Sapira i B. Whorfa pa do lingvokulturološkog izučavanja jezika i kulture. Pitanje promjene paradigmi u lingvistici. Nova antropocentrična paradigma i mjesto lingvokulturologije u njoj. (S) Metodologija lingvističkog istraživanja.
 3. (P) Lingvokulturologija: terminološki aparat (S) Ilustracija lingvokulturološkoga terminološkog aparata: praktični zadaci.
 4. (P) Pojmovi: jezična slika svijeta i jezična ličnost. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje novih pojmova na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 5. (P) Metafora kao način predstavljanja kulture. Teorija metafore G. Lakoffa i M. Johnsona. Pojam "koncept" u lingvistici. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje metafora i koncepata na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 6. (P) Simbol kao stereotipizirana pojava kulture. Nacionalna specifičnost simbola. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje simbola kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 7. (P) Stereotip kao pojava kulture. Vrste stereotipa. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje stereotipa kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.
 8. (P) Lik čovjeka u mitu i folkloru kroz prizmu frazema i poslovica. (S) Kontekstualizacija i oprimjerivanje novog gradiva na frazeološkoj i paremiološkoj građi: praktični zadaci.
 9. (P) Verbalne asocijacije, jezik i kultura. (S) Asocijativna ispitivanja: praktični zadaci.
 10. (P) Verbalne asocijacije u istraživanju leksičkog značenja. (S) Rječnici asocijacija i njihova svrha: praktični zadaci.
 11. (P) Primjeri lingvokulturoloških istraživanja. (S) Planiranje vlastitoga lingvokulturološkog istraživanja: kako definirati lingvokulturološki problem, ciljeve, metodologiju i relevantnost istraživanja.
 12. Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije životinja u hrvatskom jeziku.
 13. Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije osjećaja u hrvatskom jeziku.
 14. Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava
 15. Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava

Ishodi učenja
 1. prezentirati vlastiti rad
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 3. procijeniti i odabrati potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Na predavanjima i na seminaru predviđa se interakcija nastavnika i studenata. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
Metode ocjenjivanja
istraživanje / seminarski rad; usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barčot, B. (2017). Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. Воробьёв, В.В. (2008). Лингвокультурология. Москва: Российский университет дружбы народов.
 3. Драгићевић, Р. (2010). Вербалне асоциjациjе кроз српски jезик и културу. Београд: Друштво за српски jезик и културу Србиje.
 4. Лакофф, Дж., Джонсон, М. (2004). Метафоры, которыми мы живём. Москва: Изд. УРСС.
 5. Маслова, В.А. (2001). Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия».
 6. Zykova, I.V. (2019): Konceptosfera kulture i frazeologija: Teorija i metode lingvokulturološkog proučavanja. Zagreb: Srednja Europa.
Dopunska literatura
 1. Брилёва, И.С. и др. (2004). Лингвокультурологический словарь. Москва: Гнозис.
 2. Зыкова И.В. (2015). Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения. Москва: Ленанд.
 3. Stanojević, M.-M. (2013). Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa.
 4. Тер-Минасова, С. Г. (2004). Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Издательство МГУ.
 5. Тхорик, В. И.; Фанян, Н. Ю. (2006). Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Москва: ГИС.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar